УСТАВ НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПЕТАНК

УСТАВ   НА   БЪЛГАРСКАТА   ФЕДЕРАЦИЯ   ПО   ПЕТАНК

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Българска федерация по петанк /БФП/ е обществена, демократична, неправителствена, неполитическа спортна организация с нестопанска цел, която признава и спазва законите на Република България.

(2) Българска федерация по петанк осъществява своята дейност в обществена полза, съгласно чл. 2 ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(3) Българска федерация по петанк е самоуправляващо се сдружение на юридически лица /спортни клубове /СК//, които развиват и популяризират спорта чрез осъществяване на тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност.

Чл. 2. Основните принципи на които се изгражда Българска федерация по петанк са следните:

1. Доброволност на членството.

2. Свобода на формите на сдружаване.

3. Изборност на ръководните органи и периодична отчетност на техните членове.

4. Гласност и алтернативност на всички решения.

5. Самофинансиране.

 

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 3. Наименованието на сдружението е:

Българска федерация по петанк, което съкратено се изписва – БФП;

на френски      - Fédération Bulgare de Pétanque;

на английски   - Bulgarian Petanque Federation.

 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. (1) БФП е юридическо лице с нестопанска цел със седалище в гр. София;

(2) адресът на управление се определя от Управителния съвет /УС/ и може да се променя.

 

СРОК

Чл. 5. БФП е сдружение учредено за неопределен срок.

Чл. 6. Сдружението притежава емблема /лого/ и печат, които са интелектуална собственост на същото.

 

ЦЕЛИ

Чл. 7. Сдружението има следните основни цели:

1. да работи за развитието и популяризирането на спорта петанк;

2. да обединява усилията на своите членове за развитието на петанк и защитава техните интереси и тяхната спортна изява;

3. да обединява и координира дейността на СК по петанк в страната и СК по петанк на университетите и училищата, в осъществяване на тяхната дейност и защитава интересите им.

 

СРЕДСТВА

Чл. 8. Сдружението ще осъществява целите си, като организира вътрешни и международни първенства и спортни прояви, турнири и др.; организира обучение и подготовка на треньорски кадри, съдии, изявени спортисти и привличане към активен спорт на различни възрастови групи; осъществява контакти със сродни клубове по петанк в напреднали страни, провежда школи, семинари, лектории, беседи, дискусии, изложби, прожекции, срещи с изтъкнати деятели на спорта.

 

ИМУЩЕСТВО

Чл. 9. Имуществото на сдружението се състои от:

1. право на собственост върху движими и недвижими вещи, права върху вещи и целеви средства от държавни органи, общини, юридически и физически лица, предоставени на сдружението за осъществяване на неговата дейност, целеви средства по програми и проекти към Министерството за младежта и спорта, Министерството на образованието и науката и други правителствени и неправителствени организации;

2. членски внос;

3. дарения и спонсорство;

4. от предоставени средства от международни спортни организации;

5. от субсидии от Министерството на младежта и спорта;

6. от управлението на собствено имущество;

7. от допълнителна стопанска дейност, в съответствие с чл.3 ал.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 10. (1) Предмет на основна дейност: администрира, организира и управлява дейностите по спорта петанк, в съответствие с чл. 27 и чл. 28 от Закона за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/;

(2) БФП може да извършва допълнителна стопанска дейност, само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирана и като използва прихода за постигане на определените в Устава цели.

(3) Предмет на стопанска дейност: трансферна, посредническа и рекламна дейност в спорта, издателска дейност, поддръжка на необходимата спортно-материална база и помощни съоръжения; отдаване и ползване под наем на спортна база за учебно-тренировъчен процес и всяка друга дейност за която няма забрана.

(4). Извършването на стопанска дейност от БФП се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони, законите регулиращи съответния вид стопанска дейност.

(5). БФП не може да разпределя печалба.

 

ЧЛЕНСТВО

Чл. 11. Членуването в сдружението е доброволно. Членуването в БФП е колективно. То се осъществява чрез СК по петанк в страната.

Чл. 12. За член на сдружението може да бъде прието всяко юридическо лице /спортен клуб, отговарящ на изискванията по ЗФВС/, което има принос за развитието на спорта, и заяви, че ще работи за целите на сдружението и ще спазва неговия Устав.

Чл. 13. Приемането на нови членове, става след подаване на молба до УС и гласуване на членовете на УС на първото заседание след подаване на молбата за членство. Решението на УС подлежи на обжалване пред Общото събрание /ОС/ в едномесечен срок от узнаването му от заинтересуваните лица, на които е отказано приемането в сдружението. Приемането на нови членове може да стане и на заседание на ОС.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл. 14. (1) Членството в сдружението се прекратява:

1. По собствено желание, въз основа на писмено заявление до УС;

2. С решение на ОС или на УС за изключване: за системни и/или груби нарушения на Устава на сдружението и решенията на Общото събрание; когато лицето с действия, респективно чрез бездействието си, е попречило или осуетило постигането на целите на сдружението или е компрометирало неговото добро име, както и доброто име на някой от членовете на сдружението.

Предложение за изключване може да прави всеки член на УС. Решението за изключване се приема с мнозинство от 2/3 от членовете на УС или с 2/3 от присъстващите членовете на ОС;

3. С прекратяване на юридическото лице - член на сдружението;

4. При отпадане. Отпадането е налице, при невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението до 31 декември на текущата година. УС по документи констатира това обстоятелство и приема решение за прекратяване на членството поради отпадане. Отпаднал член не може да бъде член на сдружението в срок от една година.

(2) При прекратяване на членството - изключване, отпадане, доброволно, УС определя в решението си за прекратяване уреждането на имуществените отношения със сдружението. Всеки член е длъжен да върне предоставеното му от сдружението имущество и да изпълни своите задължения към него, в едномесечен срок от решението на УС.

(3) Решенията на УС за приемане на членове, прекратяване на членство /изключване, отпадане/ се обжалват пред ОС по молба на заинтересованото лице, подадена в едномесечен срок от узнаване на обстоятелството което се обжалва.

 

ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ

Чл. 15. Всеки член на сдружението има право:

1. Да участва в дейността на сдружението и работата на Общото събрание с право на глас;

2. Да избира и да бъде избиран в органите на управление;

3. Да бъде информиран за неговата дейност и да осъществява контрол върху работата на сдружението и управителните му органи;

4. Да се ползва от имуществото му и резултатите от дейността му.

Чл. 16. Всеки член на сдружението е задължен:

1. Да спазва Устава на сдружението и да съдейства за постигане на целите му;

2. Да работи и съдейства за увеличаване на имуществото на сдружението и просперитета му;

3. Да внася редовно и в определения срок членски внос.

Чл. 17. С прекратяване на членството, се прекратяват имуществените отношения на члена със сдружението.

Чл. 18. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

Чл. 19. Членските права и задължения, с изключение на имуществените са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Изпълнението на членски задължения и упражняването на членски права, може да бъде предоставено на другиму с писмено пълномощно.

 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 20. Ръководни органи на сдружението са:

1/ ОБЩО СЪБРАНИЕ

2/ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

3/ ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 21. Общото събрание на членовете /спортните клубове/ на сдружението, е върховен орган на БФП и се състои от всички негови членове, като юридическите лица се представляват в ОС от представители.

 

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква един път годишно /отчетно/ от УС.

(2) Общото събрание може да се свиква и на извънредни заседания.

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на сдружението, в населеното място, където се намира седалището на сдружението.

(2). Ако в двуседмичен срок от искането на свикване на ОС, Управителният съвет не отправи писмено покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(3) Свикването се извършва от Управителния съвет чрез покана, в която се вписва: дневния ред, датата, часа и мястото на неговото провеждане и по чия инициатива то се свиква.

(4) Поканата се обявява в официалната интернет страница на сдружението, като се изпраща и по електронната поща до членовете на сдружението, най-малко един месец преди насрочената дата.

(5) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат представени на разположение на членовете в седалището на сдружението и се публикуват на официалната интернет страница на БФП, най-късно до изпращане на поканата за свикване на Общото събрание.

 

КВОРУМ

Чл. 24. (1) Общото събрание се счита за законно, ако присъстват повече от половината от членовете на сдружението.

(2) При липса на кворум, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, независимо от това колко членове са се явили.

 

ПРАВА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 25. Общото събрание:

1. Приема, изменя и допълва Устава;

2. Приема Правилник за дейността;

3. Определя броя на членовете на УС /по предложение на Председателя/, избира и освобождава членовете на УС, избира Председател и Секретар;

4. Определя размера и реда за внасяне на членския внос;

5. Взема решение за участие в други организации;

6. Взема решения за преобразуване или за прекратяване дейността на сдружението;

7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;

8. Приема основните насоки и програми /годишни и четиригодишни/ за дейността на сдружението;

9. Приема бюджета на сдружението;

10. Приема годишния отчет за дейността и финансовия отчет на УС;

11. Приема годишен спортен календар за провеждане на състезания и държавен спортен календар и правила за провеждането му.

12. Отменя решения на други органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

13. Може да обсъжда, потвърждава и решава всички други въпроси и приема други вътрешни актове, свързани с дейността на сдружението.

 

ГЛАСУВАНЕ

Чл. 26. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Представляващият Спортния клуб, член на БФП, няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на ОС, въз основа на писмено пълномощно за това. Преупълномощаване не се допуска.

 

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 27. (1) Решенията на ОС се вземат с мнозинство от присъстващите членове.

(2) Решенията на ОС се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите членове, в следните случаи:

1. При изменение и допълване на Устава;

2. При вземане на решение за преобразуване или прекратяване на сдружението.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 28. Управителен съвет /УС/ се избира между членовете на сдружението за срок от 4 /четири/ години. До избирането на нов, старият продължава да изпълнява своите функции. УС се състои най-малко от 5 члена, като Председателят и Секретарят са негови членове по право. Членовете на УС могат да бъдат преизбирани без ограничение. Броят на членовете на УС, се предлага от Председателя и се гласува от ОС.

 

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 29. Управителният съвет е управителен орган на сдружението и има следните правомощия:

1. Представлява сдружението чрез Председателя и определя обема на представителната власт и задълженията на неговите членове.

2. Осигурява изпълнението на решенията на ОС.

3. Свиква, организира и определя дневния ред на ОС на редовни или извънредни заседания по установения в този Устав ред;

4. Разпорежда се с имуществото на сдружението;

5. Подготвя и внася в ОС проект за бюджет;

6. Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на сдружението;

7. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;

8. Може да взема решения за внасяне на имуществени вноски и определя размера и начина на внасянето им от членовете на сдружението.

9. Приема, освобождава, изключва членовете на сдружението.

10. Определя адреса на сдружението.

11. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

12. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат към правата на други органи.

 

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 30. (1) Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя. Той е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика в едноседмичен срок заседание на УС, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от определен от УС негов член.

(2) УС може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(3) За присъстващо се счита и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл. 31. (1) Решенията на УС се вземат с мнозинство от присъстващите членове при явно гласуване.

(2) Решенията се вземат с мнозинство от всички членове в следните случаи:

1. Ликвидация на сдружението;

2. При разпореждане с имуществото на сдружението;

3. Когато определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.

(3) УС може да вземе решение без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.

Чл. 32. Член на Управителния съвет, може да прекрати участието си в него с писмено предизвестие чрез Председателя на сдружението до Общото събрание, което избира нов член до края на мандата.

Чл. 33. При нередовно участие на заседанията на УС /над 50 % от заседанията за 12-месечен срок/, при нарушаване на Устава и законите, по предложение на УС, Общото събрание /с решение с обикновено мнозинство/ може да извади от състава на УС отделни членове и на тяхно място да избере други до изтичане на мандата.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР

Чл. 34. Председателят се избира за срок от 4 /четири/ години от Общото събрание между членовете на УС. Той по право е Председател на УС и участва с равен глас при вземането на решенията.

Кандидатурите за нов Председател се депозират в Управителния съвет, публикуват се на официалната интернет страница на БФП и се изпращат по електронна поща на членовете на сдружението, в срок до 20 /двадесет/ дни преди провеждането на Общото изборно събрание. Издигнати по-късно от този срок кандидатури не се разглеждат и гласуват от Общото събрание. Всеки кандидат трябва да бъде издигнат от поне трима члена на сдружението.

Председателят на БФП се избира с мнозинство от присъстващите членове на ОС. При наличие на повече от една кандидатура, ако при първото гласуване, нито един от кандидатите не е получил необходимото мнозинство, се провежда повторно гласуване между двамата кандидати с най-много събрани гласове.

Гласуването се провежда по реда на постъпилите кандидатури. При равен брой гласове с предимство е кандидатът с по-ранната кандидатура.

Чл. 35. Председателят има следните правомощия:

1. Представлява сдружението;

2. Ръководи цялостната дейност на сдружението;

3. Ръководи заседанията на Управителния съвет и на Общото събрание;

4. Предлага линиите на дейност, правомощията и задълженията на Секретаря и членовете на УС.

Чл. 36. Секретарят се избира за срок от 4 /четири/ години от Общото събрание. Той по право е член на Управителния съвет и участва с равен глас при вземането на решения.

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 37. Сдружението се представлява от Председателя на БФП.

 

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Документи по годишното приключване

Чл. 38. (1) Ежегодно до края на месец февруари, Управителният съвет съставя доклад за дейността за изтеклата календарна година и финансов отчет.

Съдържание на доклада за дейността

(2) Доклада за дейността трябва да съдържа данни относно:

1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3. финансовия резултат.

(3) Годишния доклад за дейността и финансовия отчет на сдружението се заявяват за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят.

Проверка на годишното приключване

Чл. 39. (1) При годишното приключване се проверява годишния финансов отчет от лицензиран експерт - счетоводител въз основа на счетоводството и отчета на дейността и се декларира пред НАП в законов срок.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава на сдружението при годишното приключване.

Назначаване на експерт - счетоводител

Чл. 40. (1) Експерт-счетоводител се определя от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало експерт - счетоводителя, до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

Приемане на годишното приключване

Чл. 41. След постъпване на доклада на експерт - счетоводителя, Управителният съвет приема годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада на експерт – счетоводителя /ако е задължителен/ и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

Задължителна отчетна информация

Чл. 42. Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, сдружението изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Дивиденти

Чл. 43. Сдружението не разпределя печалба.

Разходване на имущество

Чл. 44. (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността насочена за постигане на целите си, при стриктно спазване разпоредбата на чл. 41 от ЗЮЛНЦ.

(2) Подборът на лицата и начина на тяхното подпомагане се осъществява по следния ред:

- подборът на лицата, чието участие в национални и международни състезания ще се спонсорира частично или напълно от сдружението, се извършва чрез тестуване, чрез провеждане на контролни състезания, квалификации, контролни нормативи или тестове или чрез определяне на национални отбори от национални селекционери, като се избират лицата, показали най-добри постижения. Размерът и начинът на спонсориране се определя от УС;

- подборът на лицата, чието обучение ще се спонсорира частично или напълно от сдружението, се определя от постигнатите от тях резултати на национални състезания и при условие, че са членове на националните отбори.

 

АРХИВ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 45. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се водят протоколи в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се класират в архив. Членовете на сдружението и членовете на УС могат да се запознават с протоколите и да получават преписи или извлечения от тях.

Информацията за дейността на сдружението се съхранява в архив на хартиен и електронен носител. Архивът се води от Председателя и Секретаря на БФП.

(2) Сдружението води архив, в който се съхраняват документите на спортните клубове, които се изискват при приемането им за членове в БФП.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 46. Дейността на сдружението се прекратява:

1. с изтичането на срока, за който е учредено;

2. с решение на Общото събрание;

3. с решение на Окръжния съд по седалището на сдружението, когато:

а/ не е учредено по законния ред;

б/ извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави;

в/ е включено в списъка по чл. 5 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма или има данни, че осъществява дейност за подпомагане на тероризма;

г/ е обявено в несъстоятелност.

Чл. 47. Решението на съда по т. 1 и 3, букви "а", "б" и "г" се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора, а в случаите т. 3 б. „б“ след уведомяване от Агенцията по вписванията. Решението по т. 3, буква "в" се постановява по иск на главния прокурор на Република България.

 

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 48. (1) При прекратяване на БФП се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или определено от него лице. Ако ликвидатор не е определен от Управителния съвет, както и в случая на прекратяване на БФП по решение на Общото събрание, ликвидатор се определя от Софийски градски съд.

(2) Ликвидаторът извършва предвидените действия по ликвидация на БФП, осребряване на имуществото и удовлетворяване на кредиторите на БФП.

Чл. 49. Ликвидацията на сдружението се извършва при стриктно спазване на разпоредбата на чл. 43 от ЗЮЛНЦ.

 

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

Чл. 50. Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност, със същата или близка нестопанска цел до тази на БФП, съгласно разпоредбата на чл. 44 от ЗЮЛНЦ.

 

ЗАЛИЧАВАНЕ

Чл. 51. След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на сдружението от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 52. За неуредените в този Устав въпроси, се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за физическото възпитание и спорта и останалото действащо в страната законодателство.

Този Устав е приет на Общо събрание, проведено на 17.03.2003 г. в гр. София, изм. и доп. на Общо събрание, проведено на 29.05.2007 г.; изм. и доп. на Общо събрание, проведено на 05.04.2012 г. изм. и доп. на Общо събрание, проведено на 28.02.2020 г.

 

Председател на БФП:

 

……………………….


Добавено 25/08/2020/