Устав

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

            ЧЛ. 1. Българската федерация по петанк е обществена, демократична, неправителствена, неполитическа спортна  организация с нестопанска цел, която признава и спазва законите на Република България.

            /2/. Българската федерация по петанк осъществява своята дейност вобществена полза съгласно чл. 2 ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

            /3/.Българската федерация по петанк е самоуправляващо се сдружение на юридически лица и формирования, които имат за цел да организират практикуването на спорта петанк и развитието на петанк сред  желаещите и създадените от тях спортни клубове в страната.

            ЧЛ.2.Основните принципи на които се изгражда Българската федерация по петанк са следните:

1.Доброволност на членството.

2.Свободен избор на формите на сдружаване.

3.Свобода на формите на сдружаване.

4.Изборност на ръководните органи и периодична отчетност на неговите членове.

5.Гласност и алтернативност на всички решения.

6.Самофинансиране.

 

НАИМЕНОВАНИЕ

            ЧЛ.3.Наименованието на сдружението е: БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПЕТАНК, което съкратено се изписва - БФП.

 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

            ЧЛ.4. БФП е юридическо лице с нестопанска цел със седалище и адрес на управление: гр. София 1616, район Витоша, кв. Бояна, ул. Розариум 2

 

СРОК

            ЧЛ.5. БФП е учреден за неопределен срок.

            ЧЛ.6. БФП притежава емблема, значка и печат, които са интелектуална собственост на същия.

 

ЦЕЛИ

            ЧЛ.7.Сдружението има следните основни цели:

1.да работи за развитието и популяризирането на спорта петанк;

2.да обединявя усилията на своите членове за развитието на петанк и защитава техните интереси и тяхната спортна изява;

3.да обединява и координира дейността на клубовете по петанк в страната и спортните клубове по петанк на университетите и училищата в осъществяване на тяхната дейност и защитава интерсите им.

 

СРЕДСТВА

            ЧЛ.8.Сдружението ще осъществава целите си като организира вътрешни и международни първенства и спортни прояви, турнири и др.; организира обучение и подготовка на треньорски кадри, съдии, изявени спортисти и привличане към активен спорт на различни възрастови групи; осъществява контакти със сродни клубове по петанк в напреднали страни, провежда школи, семинари, лектории, беседи, дискусии, изложби, прожекции, срещи с изтъкнати деятели на спорта.

 

ИМУЩЕСТВО

            ЧЛ.9.Имуществото на сдружението се състои от:

1.право на собственост върху движими и недвижими вещи, права върху вещи и целеви средства от държавни органи, общини, юридически и физически лица, предоставени на сдружението за осъществяване на неговата дейност, целеви средства по програми и проекти към Министерството за младежта и спорта, Министерството на образованието и науката и други правителствени и неправителствени организации;

2.членски внос;

3.дарения и спонсорство;

4.от предоставени средства от международни спортни организации;

5.от субсидии от МСФВ;

6.от управлението на собствено имущество;

7.от допълнителна стопанска дейност в съответстивие с чл.3 ал.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

            ЧЛ.10/1/.Предмет на основна дейност: организиране на спортни състезания по петанк и предоставяне на спортни услуги на граждани, за които няма забрана.

            /2/. БФП може да извършва допълнителна стопанска дейност, само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирана и като използва прихода за опстигане на определените в Устава цели.

            /3/.Предмет на стопанска дейност: трансферна, посредническа и рекламна дейност в спорта,  издателска дейност, поддръжка на необходимата спортно-материална база и помощни съоражения; отдаване и ползване под наем на спортна база за учено-тренировъчен процес и всяка друга дейност за която няма забрана.

            /4/.Извършването стопанска дейност от БФП се подчинява на уловията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони, законните регулиращи съответния вид стопанска дейност.

            /5/.БФП не може да разпределя печалба.

ЧЛЕНСТВО

            ЧЛ.11.Членуването в сдружението е доброволно. Членуването в БФП е колективно. Последното се осъществява чрез спортните клубове по петанк.

            ЧЛ.12.За член на сдружението може да бъде прието вяско юридическо лице, което има принос за развитието на спорта, и заяви, че ще работи за целите на сдружението и ще спазва неговия Устав.

            ЧЛ.13. Приемането на нови членове става след подаване на молба до УС и гласуване на членовете на УС на първото заседание след подаване на молбата  за членство. Решението на УС подлежи на обжалване пред Общото събрание в едномесечен срок от узнаването му от заинтересуваните лица, на които е отказано приемането в сдружението.

            ЧЛ.14/1/. Членството в сдружението се прекратява:

1. По собствено желание, въз основа на писмено заявление до УС;

2. С решение на УС за изключване: за системни и/или груби нарушения на Устава на сдружението и решенията на Общото събрание;   когато лицето с действия, респективно чрез бездействието си е попречило или осуетило постигането на целите на сдружението или е компроментирало неговото добро име, както и доброто име на някой от членовете на сдружението.

Предложение за изключване може да прави всеки член на Ус. Решението за изключване се приема с мнозинство от 2/3 от членовете на УС.

3.С прекратяване на юридическото лице - член на сдружението;

4. При отпадане. Отпадането е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението. Към 31.12 на текущата година УС по документи констатира невнасянето на гласувания членски внос и неучастието в дейността на сдружението. Въз основа на тази констатация УС приема решение за прекратяване на членството поради отпадане. Отпаднал член не може да бъде член на сдружението в срок от една година от прекратяването му.

            /2/При прекратяване на членството - изключване, отпадане, доброволно,  УС

определя в решението си за прекратяване уреждането на имуществените отношения със сдружението. Всеки член е длъжен да върне предоставеното му от сдружението имущество и да изпълни своите задължения към него в едномесечен срок от решението на УС.

            /3/    Решенията на    УС   за приемане  на членове,  прекратяване  на членство    / изключване, отпадане/ се обжалват пред ОС по молба на заинтересованото лице, подадена в едномесечен срок от узнаване на обстоятелството което се обжалва.

            ЧЛ.15.Всеки член на сдружението има право:

1.Да участва в дейността на сдружението и работата на Общото събрание с право на глас.

2.Да избира и да бъде избиран в органите на управление.

3.Да бъде информиран за неговата дейност и да осъществява контрол върху работата на сдружението и управителните му органи;

4.Да се ползва от имуществото му и резултатите от дейността му .

ЧЛ.16.Всеки член на сдружението е задължен:

1. Да спазва устава на сдружението и да стдейства за постигане на целите му.

2. Да работи и съдейства за увеличаване на имуществото на сдружението о просперитета му.

3. Да внася редовно и в определения срок членски внос.

            ЧЛ.17. С прекратяване на членството се прекратяват имуществените отношения на члена със сдружението.

            ЧЛ.18. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

            ЧЛ.19. Членските права и задължения с изключение на имуществените са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Изпълнението на членски задължения и упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму с писмено пълномощно.

 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

            ЧЛ.20. Ръководни органи на сдружението са:

1/ОБЩО СЪБРАНИЕ

2/УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

3/ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР

            ЧЛ.21. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на членовете на сдружението е върховен орган на БФП и се състои от всички негови членове, като юридическите лица се представляват в  ОС от законните им представители или изрично упълномощено лице, като в заседанията имат право на един глас.

Пълномощните се издават изрично за участие в ОС на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

Пълномощниците нямат право да преупълномощяват с правата си трети лица.

            ЧЛ.22./1/ Общото събрание се свиква един път годишно /отчетно/ от УС.

            /2/Общото събрание може да се свиква и на извънредни заседания.

            ЧЛ.23./1/Общото събрание се свиква от Упарвителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на сдружението в населеното място, където се намира седалището на сдружението.

            /2/.Ако в срок от един месец от искането на свикване на ОС Управителният съвет не отправи писмено покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

            /3/ Свикването се извършва от Управителния съвет чрез покана, в която се вписва дневния ред, датата, часа и мястото на неговото провеждане.

            /4/ Поканата се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка или се връчва лично срещу подпис най-късно месец преди събранието.

            /5/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат представени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до изпращане на поканата за свикване на Общото събрание.

 

 

 

 

            ЧЛ.24/1/ Общото събрание се счита за законно, ако присъстват повече от половината от членовете на сдружението.

            /2/ Ако не се яви нужното число, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред  и се счита за законно,  независимо  от това колко членове са се явили.

            ЧЛ.25.ОБЩО СЪБРАНИЕ:

1.Приема, изменя и допълва Устава;

2.Приема Правилник за дейността и други вътрешни актове;

3.Определя броя на членовете на УС и срока на техния мандат, избира и освобождава членовете на УС, избира Председател и Секретар;

4.Взема решение за откриване и закриване на клонове;

5.Взема решение за участие в други организации;

6.Взема решения за пробразуване или за прекратяване дейността на сдружението;

7.Назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;

8.Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

9.Приема бюджета на сдружението;

10.Приема годишния отчет на УС;

11.Отменя  решения  на  други  органи  на сдружението, които противоречат на  закона, Устава или други вътрешни актове регламентиращи дейността на   сдружението;

12.Назначава и освобождава дипломиран експерт счетоводител /независим одитор/.

13.Може да обсъжда, потвърждава и решава всички други въпроси свързани с дейността на сдружението.

            ЧЛ.26/1/.Всеки член на сдружението има право на един глас.

            /2/.Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до :

1. Него, неговия съпруг/а или роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство до втора степен включително;

2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

            ЧЛ.27/1/Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите в следните случаи:

1.При изменение и допълване на Устава;

2.При вземане на решение за преобразуване или прекратяване на сдружението.

            /2/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред не може да се вземат решения.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

            ЧЛ.28 УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ /УС/  се избира между членовете на сдружението за срок от 4/четири/ години. До избирането на нов старият продължава да изпълнява своите функции. УС се състои нал-малко от 5 члена, като Председателят и Секретарят са негови членове по право и 50 % от членовете са действащи спортни клубове на БФП. Членовете на УС могат да бъдат преизбирани без ограничение.

            ЧЛ.29. УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ има следните правомощия:

1. Представлява сдружението чрез Председателя и определя обема на представителната власт и задълженията на определените негови членове.

2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

3. Свиква, организира и определя дневния ред на Общото събрание на редовни или извънредни заседания по установения в този Устав ред;

4. Определя размера и реда за внасяне на членския внос;

5. Разпорежда се с имуществото на сдружението;

6. Подготвя и внася в ОС проект за бюджет;

7. Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на сдружението;

8. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;

9. Може да взема решения за внасяне на имуществени вноски и определя размера и начина на внасянето им от членовете на сдружението.

10. Приема, освобождава, изключва членовете на сдружението;

11. Взема решения по всочки въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат към правата на други органи.

            ЧЛ.30/1/. Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя . Той е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на една трета от членовете му. ако Председателят не свика в едноседмичен срок УС на заседание, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС.При отсъствие на Председателя , заседанието се ръководи от определен от УС негов член.

            /2/ УС може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

            /3/ За присъстващо се счита и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в ппротокола от председателстващия заседанието.

            ЧЛ.31/1/. Решенията на УС се вземат с мнозинство от присъстващите при явно гласуване.

            /2/ Решенията се вземат с мнозинсто от всички членове в следните случаи:

1. Ликвидация на сдружението;

2. При разпореждане с имуществото на сдружението;

3. Когато определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.

            /3/ УС може да вземе решение без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.

            ЧЛ.32. Член на Управителния съвет, може да прекрати участието си в него с писмено предизвестие чрез Председателя на сдружението до Общото събрание, което избира нов член до края на мандата.

            ЧЛ.33 При нередовно участие на заседанията на УС, при нарушаване на Устава и законите по предложение на УС Общото събрание може да извади от състава на УС отделни членове и на тяхно място да избере други до изтичане на мандата.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

            ЧЛ.34. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ се избира за срок от 4/четири/ години от Общото събрание между членовете на УС. Той по право е Председател на УС и участва с равен глас при вземането на решенията.

            ЧЛ.35. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ има следните правомощия:

1. Представлява сдружението;

2. Ръководи цялостната дейност на сдружението;

3. Ръководи заседанията на Управителния съвет и на Общото събрание;

4. Определя правомощията на Секретаря..

            ЧЛ.36. Секретарят се избира за срок от 4/четири/ години от Общото събрание. Той по право е член на Управителния съвет и участва с равен глас при вземането на решения.

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

            ЧЛ.37. Сдружението се представлява от Председателя на БФП.

 

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ и РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

            Документи по годишното приключване

            ЧЛ.38/1/. Ежегодно до края на месец февруари Управителния съвет съставя  счетоводен отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година и ги представя на експерт - счетоводител в случаите посочени в   чл. 38 ал.3 от  ЗЮЛНЦ.

            Съдържание на доклада за дейността

            /2/.Доклада за дейността трябва да съдържа данни относно:

            1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

            2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

            3. финансовия резултат.

            /3/. Доклада за дейността на сдружението е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и мястото, времето и начина за запознаване с него се публикува в бюлетина на централния регистър.

 

 

            Проверка на годишното приключване

 

Чл.39/1/. При годишното приключване се проверява годишния счетоводен  отчет от лицензиран експерт - счетоводител въз основа на счетоводството и отчета на дейността в случаите предвидени в чл.38 ал. 3 от ЗЮЛНЦ.

            /2/. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на      Закона за счетоводство и устава за годишното приключване.

            Назначаване на експерт счетоводител

            ЧЛ.40/1/. Експерт-счетоводител се определя от Общото събрание.

            /2/ Когато общото събрание не е избрало експерт - счетоводителя, до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

            Приемане на годишното приключване

            ЧЛ.41. След постъпване на доклада на експерт - счетоводителя, Управителния съвет приема годишния счетоводен отчет, отчета за даейността и доклада на        експерт - счетоводителя  /ако е задължителен/ и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

            Задължителна отчетна информация

            ЧЛ.42. Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост,      достоверност и своенвременност.

            Дивиденти

            ЧЛ.43. Сдружението не разпределя печалба.

            Разходване на имущество

            ЧЛ.44/1/. Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността насочена за постигане на целите си при стрикто спазване разпоредбата на чл. 41 от ЗЮЛНЦ.

            /2/. Подборът на лицата и начина на  тяхното подпомагане се осъществява по следия ред:

- подборът на лицата, чието участие в национални и международни състезания ще се спонсорира от сдружението се извършва чрез тестуване, извършвано при      провеждане на контролни състезания и въз основа на резултати, показани на       градски и зонални състезания , като се избират лицата, показали наи-добри постижения;

- подборът на лицата, чието обучение ще се спонсорира от БФП се определя от постигнатите от тях резултати на национални състезания и при условие, че са членове на националните отбори;

            /3/. Подборът на лицата се определя с решение на УС, което трябва да бъде одобрено от колективния върховен орган - Общото събрание с мнозинство 2/3 от присъстващите членове , като за случаите визирани  в чл. 41 ал.3 от ЗЮЛНЦ решенията се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове.

            /4/. Информацията за реда по който се извършва подбора е общодостъпна и се вписва в Централния регистър към Министерството на правосъдието.

 

 

счетоводен отчет и доклад за дейността счетоводен отчет и доклад за дейността Книги на сдружението

ЧЛ.45/1/. На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се    води  протокол  в  който  се  отразяват  станалите  разисквания,  направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с  подписите на председателя  на съответния орган и на протоколчика и се подвързват      в  специални  книги.  Книгите се водят от председателя на съответния  орган . Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

            /2/. Сдружението води книга на членовте си в която се записват  наименованието, седалището и адреса на управление, фирментото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически лица.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ. ЛИКВИДАЦИЯ.

            ЧЛ.46. Дейността на сдружениетоп се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. по решение на окръжния съд по седалището на сдружението, когато:

а/ не е учредено по законния ред;

б/ извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;

в/ е обявено в несъстоятелност.

            ЧЛ.47. Решението на съда по 46, т.2, б/а,в се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

 

ЛИКВИДАЦИЯ

            ЧЛ.48. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

1/. Ликвидацията се извършва от УС или от определеното от него лице.

2/. юако ликвидатор не е определен, вкл. и в случая на ч. 46, т.1, той се определя от окръжния съд по седалището на сдружението.

3/. Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията за ликвиодатора се определят в съответствие с разпоредбите на ТЗ.

            ЧЛ.49. Ликвидацията на сдружението се извършва при стриктно спазване на разпоредбата на чл. 43 от ЗЮЛНЦ.

            ЧЛ.50. Имуществото останало след удовлетворението на кредиторите се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопнаска цел, опредеено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

 

ЗАЛИЧАВАНЕ

            ЧЛ.51. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на вписването на сдружението от Окръжния съд по седалището му.

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

            ЧЛ.52. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за физическото възпитание и спорта и останалото действащо в страната законодателство.

 

Този Устав е приет на Общо събрание, проведено на 17.03.23003 г. в гр. София, променен и допълнен на Общо събрание, проведено на 29.05.2007 г. и на Общо събрание, проведено на 05.04.2012 г. и подлежи на регистрация в Софийски градски съд.