УС протокол 12.03.2020 – Решение

                                                           /решение на УС на БФП/

 

ПРОТОКОЛ

№ 2/12.03.2020 г.

от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по петанк

 

Днес 12.03.2020 г. от 17.30 часа в гр. София, се проведе заседание на Управителния съвет на БФП. Присъстваха 10 от 11 членове на УС /Румен Рачев, Стамат Узунов, Вилхелм Балтаджиян, Даниел Тунчев, Маргарита Яначкова и Людмил Смуков,

С Боряна Кукушева,  Златин Златинов, Мариан Минков, Никола Панов, бе установена двустранна телефонна връзка. Отсъства Съни Стефанов по обективни причини.

Избрано бе Ръководство на заседанието:

Председател на заседанието – Румен Рачев;

Секретар на заседанието– Стамат Узунов.

Председателят на заседанието обяви следния

ДНЕВЕН РЕД

Точка единствена: обсъждане на обективната обстановка в страната и столицата във връзка с обявената пандемия на „Корона-вирус – COVID-19“ от СЗО и евентуално отлагане на планирани в ГСК състезания по петанк.

Дневният ред бе приет с пълно единодушие.

По т. единствена от дневния ред: УС на БФП взе единодушно /с 10 гласа „ЗА“/, следното решение:

„Във връзка с обявената пандемия на „Коронавирус – COVID-19“ от СЗО, създалата се обстановка в страната и взимащите се мерки за сигурност и безопасност на населението, особено в гр. София, в съответствие със Заповед № РД-01-117/08.03.2020 година на Министъра на здравеопазването:

1.       Отлага се провеждането на „Турнир – Дублети + 100“, планиран на 21 март 2020 г. При възможност, отложеният турнир ще се обяви и проведе в друго подходящо време през 2020 година.“

2.       Отлага се провеждането на „Квалификация Европейско първенство сингъл, дублети жени и мъже и дублети микс“, планирана на 28-29 март 2020 г. При възможност, отложената квалификация ще се обяви и проведе в друго подходящо време през 2020 година.“

Решението да се изпрати по електронна поща до председателите на СК и качи на интернет страницата на БФП.

Срок: 13.03.2020 г.

Отг.: Председател на БФП, Секретар на БФП.

 

Председател на заседанието:............................

(Р. Рачев)

 

Секретар на заседанието:.................................

(Ст. Узунов)


Добавено 13/03/2020/