ПРОТОКОЛ №2 От заседание на УС от 01.03.2018г.

 

Днес 01.03.2018 година в град София, се проведе заседание на Управителния съвет на БФП. Присъстваха  6 души: Боряна Кукушева, Стамат Узунов, Здравчо Александров, Даниел Тунчев, Атанас Йосифов,Емилия Савова.Телефонна връзка с Пламен Петров и Мариан Минков.

 

Основна тема на заседанието беше насрочване на Общо събрание на Българска федерация по петанк.

...................................................

 

Решения на УС от 01.03.2018 г.:

1.Приема се финансовия отчет на БФП за 2017 г.

2.Да  се предостави на финансово - ревизионна комисияприетия от УС Доклад за дейността и финансов отчет   за 2017 г. и да се публикува.За Председател на финансово-ревизионната комисия избира Любомир Иванов Кутев и за членове - тези от състава на последната такава.

3.Свиква се Общо събрание на БФП на 12.04.2018 г. от 17.30 часа в сградата на ММС.

4.Да се публикува следната  покана за ОС при следния дневен ред:

 

           

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПЕТАНК” НА 12.04.2018г.

 

Във връзка с взето на 01.03.2018 г Решение в София, Управителният съвет на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПЕТАНК на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12 април 2018г. в 17.30 ч. в гр.София , бул. В.Левски №75 – Министерство на младежта и спорта, при следния дневен ред:

 

Дневен ред за Общо Събрание

1. Доклад на мандатната комисия и проверка на кворума.

2.Отчетен доклад на УС   за дейността на БФПетанк през 2017 г.

3.Доклад на финансовата комисия.

4. Държавните първенства за 2018 г. – организационни въпроси (администриране, подготовка на игрища, съдийство  ).

5.Приемане на Спортен календар за 2018 г.

6. Избор на  нов член за попълване на УС.

7.Приемане на бюджет на БФП за 2018 г.

8.Избор на Организационен комитет за Европейските първенства за ветерани и мъже през 2019 г. в Албена.

9. Приемане на поправки в Устава на БФП.

10.Приемане на нов Правилник на БФП.

12.Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18.30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

01.03.2018 г.

 

 

5.Избира Мандатна комисия за Общото събрание в състав : Председател - Стамат Узунов и Членове - Здравчо Александров, Асен Кукушев.

 

6.Избира Емил Макаров да представлява БФП на Конгреса на СЕР  в Люксембург и да презентира домакинството на България на Ервопейското първенство в Албена през 2019 г. – за ветерани и мъже. Разходите за хотел и път в размер до 300 евро ще бъдат поети в момента от него и ще му бъдат възстановени по време на първенството.

 

 

Председател на заседанието: Боряна Кукушева

Секретар на заседанието: Стамат Узунов


Добавено 05/03/2018/