ПРОТОКОЛ № 5/18.08.2020 г. от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по петанк

 

ПРОТОКОЛ

№ 5/18.08.2020 г.

от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по петанк

 

Днес 18.08.2020 г. от 19.00 часа, в гр. София се проведе заседание на Управителния съвет на БФП.

…………………………….

Председател на заседанието бе Румен Рачев, протоколчик на заседанието – Стамат Узунов.

Обявен бе следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане и приемане на промени в Годишния спортен календар – 2020.
  2. Приемане на численост /брой/ и поименно членове на Съдийския съвет към БФП.
  3. Обсъждане на предложение за членуване в нова спортна структура – „Сдружение на спортните федерации".
  4. Организационни.

 

По т. 1 от дневния ред:

………………………

Приемат се промени в ГСК на БФП – 2020 г. Същият да се изпрати за сведение по електронна поща на Председателите на СК и се качи на сайта на БФП.

Срок: 20.08.2020 г.; отг.: Ст. Узунов

 

По т. 2 от дневния ред:

…………………………….

1.     Съдийският съвет към Българска федерация по петанк е с численност /брой/ – трима члена;

2.     Избира за членове на Съдийския съвет при БФП:

Здравчо Александров от Клуб по петанк „Изгрев" – София;

Пепа Христова от Петанк клуб "ДЕЛТА”, гр. Полски Тръмбеш.

  1. Съдийският съвет към Българска федерация по петанк е в състав:

Маргарита Яначкова - председател;

Здравчо Александров - член;

Пепа Христова            - член.

 

По т. 3 от дневния ред:

………………………………

Българска федерация по петанк проявява интерес към поканата за членство в новоучредяващото се "Сдружение на спортните федерации". След получаване на учредителните документи /Устав и др/, със същите своевременно да бъдат запознати членовете /спортни клубове/ на БФП. Евентуално вземане на решение за членство, да бъде включено в дневния ред на Общо събрание на БФП.

                                                        Отг.: Р. Рачев

По т. 4 от дневния ред:

…………………………..

Не се наложи вземане на конкретни решения.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Управителния съвет на БФП бе закрито.

 

Председател на заседанието:............................

(Р. Рачев)

 

Протоколчик:.....................................

(Р. Рачев)

 


Добавено 21/08/2020/