ПРОТОКОЛ № 4/15.06.2020 от заседание на Управителния съвет на БФП

Решения:

ПРОТОКОЛ

№ 4/15.06.2020 г.

от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по петанк

 

Днес 15.06.2020 г. от 18.00 часа, в гр. София, ……… се проведе заседание на Управителния съвет на БФП.

……………..

Председател на заседанието бе Румен Рачев, протоколчик на заседанието – Стамат Узунов.

Обявен бе следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане на обективната обстановка в страната във връзка с пандемията на „Коронавирус - COVID 19“, Решенията на НОЩ и съответните Заповеди на Министъра на здравеопазването /в частност Заповед РД-01-337/13.06.2020 год./ и вземане на решение за преработване на Годишния спортен календар на БФП - 2020 г.
  2. Определяне на срок за внасяне на членски внос от спортните клубове /членове на БФП/ за 2020 год.
  3. Определяне на срок за картотекиране на състезатели от спортните клубове /членове на БФП/.
  4. Доклад относно предстоящият 22-ри конгрес на СЕР, насрочен за 27.06.2020 г.

 

По т. 1 от дневния ред:

……………….

Приема се нов вариант на ГСК на БФП – 2020 г. Същият да се изпрати по електронна поща за сведение и становище на Председателите на СК.

Срок: 16.06.2020 г.; отг.: Ст. Узунов

 

……………….

По т. 2 от дневния ред:

……………….

Определя се срок за внасяне на членски внос за 2020 година от спортните клубове /членове на БФП/ - 15 август 2020 г.

                                               Отг.:  Председателят на УС и

                                                         Председателите на СК

                                                         Срок: 15.08.2020 г.

…………………

По т. 3 от дневния ред:

…………………

Определя се срок за картотекиране на спортистите от спортните клубове /членове на БФП/ - 01 август 2020 г.

                                               Отг.: Секретарят на УС и

                                                        Председателите на СК

                                                        Срок: 01.08.2020 г.

………………….

По т. 4 от дневния ред:

………………

 Поради затрудненията възникнали в обстановката на пандемия на „Коронавирус - COVID 19“, 22-рия Конгрес на СЕР ще бъде неприсъствен, Ще се проведе на 27 юни 2020 год. от 11.00 часа българско време по Интернет  чрез видеоконферентна връзка, използвайки се онлайн платформата „Zoom“ На 15 и 20 юни ще се проведат тестови включвания между Ръководството на СЕР и  Спортните федерации членове на СЕР.

………………….

Дневният ред на 22-рия конгрес на СЕР и линкове към съответните документи да се изпратят по електронна поща на Председателите на СК и качат на сайта на БФП.

                                               Отг.:  Председателят на УС;

                                                         Секретарят на УС

                                                         Срок: 19.06.2020 г.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Управителния съвет на БФП бе закрито.

 

Председател на заседанието:............................

(Р. Рачев)

 

Протоколчик:.....................................

(Ст. Узунов)

 


Добавено 17/06/2020/