ПРОТОКОЛ № 1 НА УС НА БФП ОТ 11.01.18 г.

ПРОТОКОЛ

№ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА БФП ОТ 11.01.2018 Г.

 

Днес 11.01.2018 година в гр.София, ул. Шипка № 11 се проведе заседание на Управтелния съвет.Присъстваха  5 души : Боряна Кукушева, Емилия Савова, Стамат Узунов, Здравчо Александров, Пламен Петров . Телефонна връзка с  Атанас Йосифов и Даниел Тунчев.

Дневен ред:

1.Обсъждане формата на ДП , евентуалното въвеждане на International Pass  като задължителен за участниците в ДП и др. организационни въпроси.

2.Разглеждане на молба за приемане на нов клуб за член на БФП – Петанк клуб Плевен 2017

3.Приемане отчет за дейността за 2017 г.

4. Приемане на варианти за Спортен календар за 2018 г.

 5.Разглеждане на Проекто  - бюджет за 2018 г.

 6. Избор на координатор между  УС и работните Комисии.

7.Разни

 

...................................................

Решения на УС от 11.01.2018 г.:

1.Избира Стамат Узунов за координатор между УС и Комисията за промяна на Устава, с Председател Любо Кутев, както и с Комисията за изработване на нов Правилник на БФП.

2.Приема се "Петанк клуб Плевен 2017 " за член на БФП.

3.Приема се отчета за дейността на БФП за 2017 г.

4. Одобрява проекто - бюджет за 2018г., за внасяне в ОС.

4. Одобрява проект за Спортен календар за, 2018 г за внасяне в ОС .

 

 

Председател: Боряна Кукушева

 

Протоколчик: Здравчо Александров

  

 


Добавено 17/01/2018/