Протокол на УС от 27.02.2017г.

Днес 27.02.2017 година в офиса на БФП бул.Витоша 126 , град София, се проведе заседание на Управителния съвет. Присъстваха  6 души : Боряна Кукушева, Стамат Узунов, Здравчо Александров, Даниел Тунчев, Атанас Йосифов, Юлиана Младенова.Телефонна връзка с Пламен Петров и Мариан Минков.

Основна тема на заседанието беше насрочване на Общо събрание на Българска федерация по петанк.

...................................................

Решения на УС от 27.02.2017 г.:

1.Да  се предостави на финансово-ревизионна комисия приетия от УС Доклад за дейността и финансов отчет   за 2016 г.(със заб., че реално новото ръководство е от м.май 2016 г.  ) и да се публикува.За Председател на финансово-ревизионната комисия избира Любомир Иванов Кутев и за членове - тези от състава на последната такава.

2.Свиква се Общо събрание на БФП на 31 март от 17.30 часа в сградата на ММС.

3.Да се публикува следната  покана за ОС при следния дневен ред:

 ПОКАНА ОТ 27.02.2017 г. ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ     НА „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПЕТАНК”НА 31.03.2017г.

 

       Във връзка с взето на 27.02.2017 г Решение в София, Управителният съвет на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПЕТАНК на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 31 март 2017 г. в 17.30 ч. в гр.София , бул. В.Левски №75 – Министерство на младежта и спорта, при следния дневен ред:

 

 

1. Доклад на Мандатната комисия и проверка на кворума.

2.Отчетен доклад на УС   за дейността на БФПетанк от 11 май до 31 декември 2016 г.

3.Доклад на финансовата комисия.

4.Приемане на Спортен календар за 2017 г. и разпределение на клубовете - съорганизатори на Държавните първенства за 2017 г.

5.Приемане на Бюджет на БФП за 2017 г.

6.Избор на Организационен комитет за провеждане на  Балканско първенство-София 2017 г..

7. Избор на  нов член за попълване на УС.

8. Приемане Правилник на БФП.

9 .Разни.

            При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18.30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

27.02.2017 г.

 4.Избира Мандатна комисия за Общото събрание в състав : Председател - Стамат Узунов и Членове - Здравчо Александров, Асен Кукушев.

5.Да бъде съставен Организационен комитет за провеждане на Европейското първенство за мъже и ветерани през 2019 година в България.

6.Да се проведе Благотворителен турнир, средствата от който да отидат за хората с увреждания, играещи активно петанк ,както и такъв, средствата от който да подпомогнат създаването на Национален отбор на България до 18 години.

7.Да се проведе среща с Началника на Военна академия "Г.С.Раковски" - София.

8.Да се проведе среща с Председателя   на Български Олимпийски Комитет.

9.С цел реклама на спорта петанк, да се създаде канал на БФП в You Tube.

10.Да се организира поне един допълнителен турнир през м. март с цел популяризирането на спорта.

11.Да се организира среща с  изпълнителния директор на ФБТИК г-жа Тодорова - Мозетиг.

.....................

 

Председател на заседанието:

                                              Боряна Кукушева

                              Секретар на заседанието:

                                              Стамат Узунов


Добавено 10/03/2017/