Протокол - заседание на УС на БФП - 19.09.2016 г.

Днес 19.09.2016 г. в офиса на БФП се състоя заседание на УС на БФП.

..............................................

РЕШЕНИЯ:

1. Във връзка с нарушаване на Устава на БФП по чл.29 и чл.31 -права и задължения на УС, и чл. 34  - права и задължения на  Председетеля- от г-н Калин Панойотов в качеството му на Председател на БФП, и във връзка със съмнения за нарушения на Закона за счетоводството, Наредба за командировките и Финансово счетоводния отчет за 2015 г./ нецелесъобразни разходи в големи размери/,  УС на БФП взема решение да предаде счетоводните документи на лицензиран одитор. Да бъде заплатен хонорара на одитор, който впоследствие да бъде възстановен от бившия председател на БФП. Управителният съвет възлага на Боряна Кукушева и Стамат Узунов да предадат необходимата документация.

2. Възлага на Юлиана Младенова да изготви и представи на УС до -15.10.2016 г.  Програма за осигуряване на спонсорство на БФП през 2017 г.

3. Да бъде закупен лаптоп на стойност до 300 лв и мегафон до 40 лв за нуждите на БФП (администриране на турнири  и др. ) в срок до 30.10.2016 г.

4. Да бъдат закупени по два комплекта детски топки за петанк за всечки клубове членове на БФП в срок до 30.10.2016 г. със средствата събрани от турнира за Купа "София" и даренията.

5. Да бъде проведено обучение на администратори на турнири по петанк до 15 ноември 2016 г. 

В срок до 30.10.2016 г. всички председатели на клубове да изпратят имената на минимум един и максимум трима желаещи от клуб на имейла на БФП bulpetanque@abv.bg .

Обучението ще бъде безплатно.

6. До 30 октомври 2016 г. да бъдат публикувани варианти на Спортния календар за 2017 г.

В срок до 25 октомври 2016 г. председатлите на клубовете, желаещите да организират турнири да дадат своите заявки, на bulpetanque@abv.bg .

7. Да бъде изготвен Проекто-бюджет на БФП за 2017 г.- до 5 ноември 2016 г.

8. Да се финализират преговорите за двете закрите игрища по петанк- до 30 октомври отговорници Боряна Кукушева и Андрей Андреевски.

9. Да се изискат от бившите ръководители на БФП архивни материали за изготвянето на Алманах -отговорник Андрей Андреевски и Ганчо Бакалов, срок до 30 ноември 2016 г.

10. Организиране на курс за съдии-Национално ниво, срок до 15 декември 2016 г.,отговорник Боряна Кукушева, Андрей Адреевски и членове на Съдийската комисия.


Добавено 14/10/2016/