Протокол - заседание на управителен съвет на БФП - 13.01.2020г.

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БФП

№ 1 / 13.01.2020 г.

На заседанието на УС на БФП присъстваха : Боряна Кукушева, Стамат Узунов, Даниел Тунчев,Здравчо Александров, Атанас Йосифов, Емилия Савова.

След проведените дебати бяха взети следните решения с пълно единодушие:

1.ОС на БФП да бъде насрочено до края на месец март 2010 г., след уточняване дата за зала с ММС.

2.Съгласно член 14/1/4 от Устава на БФП( клуб, без дейност , без платен членски внос се прекратява членството чрез отпадане ) до 31.12. 2020 г. се прекратява членството на клуб УКП.

3.Приема се финансовия отчет за 2019 г.и ще бъде представен на финансова комисия и пред ОС на БФП

4.Приема проекто-бюджет и проект за спортен календар за 2020 г.,  които с направените промени да се гласуват на ОС.

5.Приема Мандатна комисия за ОС в миналогодишния състав – Асен Кукушев, Стамат Узунов и Здравчо Александров.

6.Приема финансово-режизионна комисия в състав –Председател Ева Грекова и членове Елена Томова, Надежда Велкова, Диана Михайлова.

7. Избира Комисия за промяна на Устава на БФП , с Председател Боряна Кукушева, Румен Рачев и Даниел Тунчев.

8. Избира Комисия за промяна на Правилника на БФП и др. документи, съгласно новия ЗФВС, с Председател Стамат Узунов, Асен Кукушев и Людмил Смуков.

9. Всички съдии, участвали като такива на ЕП през 2019 г., стават съдии,  първа Национална категория.

10. Да се закупи нов лаптоп до 1 000 лв., поради невъзможността да се работи със стария, който се бракува.

11. Боряна Кукушева да внесе в ММС писмо до министър Кралев за среща по въпросите за материалната база и треньорските кадри на БФП.

Присъстващи:

1.Боряна Кукушева

2.Стамат Узунов

3.Даниел Тунчев

4.Здравчо Александров

5.Атанас Йосифов

6. Емилия Савова.

 

Председател:Б.Кукушева

Протоколчик:Е.Савова


Добавено 23/02/2020/