ПРОТОКОЛ № 07/28.10.2020 г. от заседание на Управителния съвет на БФП


/Извадка Решение/

ПРОТОКОЛ

№ 07/28.10.2020 г.

от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по петанк

 

Днес 28.10.2020 г. от 20.00 часа, се проведе заседание на Управителния съвет на БФП. Във връзка с пандемията на „Коронавирус - COVID 19“, високото развитие на болестта и ограничаване на обществените контакти, заседанието на УС на БФП бе проведено изцяло чрез осъществяване на двустранна телефонна и интернет връзка. Предварително членовете на УС бяха запознати с дневният ред. В двустранните контакти участваха 10 /десет/ от членовете на УС: /Румен Рачев, Стамат Узунов, Боряна Кукушева, Вилхелм Балтаджиян, Даниел Тунчев, Златин Златинов, Людмил Смуков, Маргарита Яначкова, Мариян Минков, Никола Панов. Не беше установен контакт със Съни Стефанов.

Председател и протоколчик на заседанието бе Румен Рачев.

Обявен бе следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1 /единствена/ - Обсъждане на обективната обстановка в страната, развитието на епидемията от „Коронавирус - COVID 19“ и вземане на решение за продължаване или отмяна на оставащите състезанията включени в Годишния спортен календар /ГСК/ на БФП – 2020 г.

……………………………………………………………………………

След проведените разговори, анализ на резултатите от допитването до СК и анализ на епидемиологичната обстановка в страната Управителният съвет на БФП взе с пълно единодушие от присъстващите: 10 гласа „За“; 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, следното решение по т. 1 /единствена/:

Предвид утвърждаващата се негативна статистика за разпространението на „Коронавирус - COVID 19“ в страната и понижаването на дневните температури, както и отчетеното становище на спортни клубове членове на БФП: отменя са провеждането на оставащите състезания от ГСК-2020 г., както следва:

1.      31 октомври – 1 ноември - ДП дублети жени, ДП дублети мъже и ДП дублети микс;

2.      7 – 8 ноември - Държавно отборно първенство;

При благоприятно развитие на епидемиологичната обстановка в страната, подходящи дневни температури през ноември и възможност за участие на регистрираните спортисти, по изключение може да се доиграе прекратеното на 25 октомври състезание за избивачи /прецизна стрелба/.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Управителния съвет на БФП бе закрито.

Председател на заседанието:............................(Р. Рачев)

Протоколчик:.....................................(Р. Рачев)

 


Добавено 29/10/2020/