Протокол от редовно заседание на Общото събрание на БФП - 12 април 2018г.

 

Днес, 12 април 2018 г. от 17.30 часа, в гр.София – в сградата на Министерство на младежта и спорта, се проведе редовно заседание на Общото събрание на Българска федерация по петанк.
За присъствие на събранието се регистрираха представители на следните петнадесет клуба:
 
1. Спортен клуб по петанк "Академик";
2. Спортен клуб по петанк "АЕЦ – Белене";
3. Българска петанк академия;
4. Петанк клуб "КТК България";
5. Сдружение спортен клуб "Тюлени";
6. Спортен клуб по петанк "Пловдив";
7. ПК Делта-Полски Тръмбеш
8. Спортен клуб по петанк "Изгрев";
9. ДСКПП
10. Спортен клуб "Бул,петанк, рафа и туризъм" Абритус" – Разград;
11. СКХУ "АЛФА" – Севлиево;
12.СК Перник 2017
13. Спортен клуб "Зелени бунтовници"
14. Петанк Клуб „Плевен 2017“
15. Петанк Клуб “Герман“
 
До започване на редовното заседание на Общото събрание на Българската федерация по петанк не се явиха представители на следните пет спортни клуба СК „Дипломат“, Спортен клуб по петанк "Истър " – Козлодуй, Спортен клуб по петанк "Макаров и приятели", УКП и СНЦ "Спортен клуб по тенис и петанк - Силистра".
 
Председателят на Българска федерация по петанк Боряна Балабанова-Кукушева откри редовното заседание на Общото събрание и докладва на представителите на спортните клубове предложения ДНЕВЕН РЕД, а именно:
 
Дневен ред за Общо Събрание :
1. Доклад на мандатната комисия и проверка на кворума.
2.Отчетен доклад на УС за дейността на БФПетанк през 2017 г.
3.Доклад на финансовата комисия.
4.Държавните първенства за 2018 г. – организационни въпроси (администриране, подготовка на игрища, съдийство ).
5.Приемане на Спортен календар за 2018 г.
6. Избор на нов член за попълване на УС.
7.Приемане на бюджет на БФП за 2018 г.
8.Избор на Организационен комитет за Европейските първенства за ветерани и мъже през 2019 г. в Албена.
9. Приемане на поправки в Устава на БФП.
10.Приемане на нов Правилник на БФП.
11.Разни.
 
По точка първа от дневния ред:
Председателят и членовете на мандатната комисия, след като констатираха валидността на представителната власт на представителите и/или пълномощниците на спортните клубове представиха следното решение:
 
От 20 регистрирани и действащи спортни клуба към Българска федерация по петанк, с право на глас – с лично присъствие на председателя или на упълномощено лице са следните :
 
1. Спортен клуб по петанк "Академик" – Андрей Андреевски
2. Спортен клуб по петанк "АЕЦ – Белене"- Пламен Петров
3. Българска петанк академия – Даниел Марков
4. Петанк клуб "КТК България" - Асен Кукушев
5. Сдружение спортен клуб "Тюлени" - Стамат Узунов
6. Спортен клуб по петанк "Пловдив" – Невена Русева
7. ПК Делта-Полски Тръмбеш - Златин Златинов
8. Спортен клуб по петанк "Изгрев"- Здравчо Александров
9. ДСКПП - Даниела Дикова;
10. СК "Бул,петанк, рафа и туризъм" Абритус" – Разград – Румен Рачев
11. СКХУ "АЛФА" – Севлиево – Атанас Йосифов
12.СК Перник 2017 - Божил Желев
13. Спортен клуб "Зелени бунтовници" - Георги Йоцов
14. Петанк Клуб „Плевен 2017“ - Васил Вутов
15. Петанк Клуб “Герман“ – Лилия Кюркчийска
 
Събранието разполага с необходимия кворум и може да започне своята работа и да взима валидни решения.
 
Председателят на БФП предложи ръководство на редовното заседание на Общото събрание в състав, както следва:
 
Председател: Стамат Узунов
Преброители на гласовете: Здравчо Александров и Мария Митова, секретар-протоколчик: Асен Кукушев
Предложението беше подложено на явно гласуване и прието за решение на Общото събрание с резултат:
 
Гласуване:
„За“ – 12/дванадесет/ гласа,
„Против“ – 0 /нула/ гласа,
„Въздържали се“ – 3 /три/ гласа.
 
Решение: За ръководство на редовното заседание на Общото събрание са избрани Председател: Стамат Узунов, Преброители на гласовете Здравчо Александров и Мария Митова и Секретар – протоколчик: Асен Кукушев.
 
По точка втора от дневния ред:
Председателят на редовното заседание на Общото събрание Стамат Узунов призова да се изслушваме и уважаваме, за да протече делово заседанието и даде думата на Председателя на БФП Боряна Кукушева да прочете Отчетния доклад на УС на БФП за 2017 г.
Председателят на БФП уточни, че докладът е изпратен предварително до Председателите на всички клубове и качен на сайта на БФП и се спря само на най-важните моменти от работата на УС , сред които успешното провеждане на първото Балканско първенство по петанк, популяризиране от страна на БФП на петанк сред децата и др.
 
За Отчетния доклад на УС за дейността.
Гласуване на отчетния доклад на УС на БФП за 2017 г:
 
Гласуване:
„За“ – 10 /десет/ гласа,
„Против“ – 0/нула/ гласа,
„Въздържал се“ – 5 /пет/ гласа.
 
Решение: Отчетният доклад на УС за дейността за 2017 г. се приема.
 
По точка трета от дневния ред
Председателят на събранието съобщи заключението на комисията , което е:
Финансово - ревизионната комисия приема финансовия отчет и доклада за дейността на УС за посочения период.
Гласуване на финансовия отчет: .
 
Гласуване:
„За“ – 10 /десет / гласа,
„Против“ – 0 /нула/ гласа,
„Въздържал се“ – 3 /три/ гласа.
 
Решение: Финансовият отчет на УС за дейността за 2017 г. се приема.
 
По точка четвърта от дневния ред:
Проведоха се дебати за промени на предложения проект за Спортен календар на БФП за 2018 г.
Предложено беше да се гласува да се проведат или не ДП за дублети.
 
Гласуване:
„За“ – 10 / десет/ гласа,
„Против“ – 2/два/ гласа,
„Въздържали се“ – 3 /три/ гласа.
 
Решение: ДП за дублети да се проведат
 
Предложено беше да се гласува, да се провежда ДП на сингъл жени и сингъл мъже, като се вземе в предвид в него да участват само картотекирани български граждани, или да се проведе квалификация за ЕП - сингъл.
 
Предложението беше подложено на гласуване, като за провеждането на Държавно първенство гласуваха:
 
Гласуване:
„За“ – 9 / девет/ гласа,
„Против“ – 4/четири/ гласа,
„Въздържал се“ – 2 /два/ гласа.
 
Решение: Да се проведе ДП на сингъл, жени и мъже, като квалификация за ЕП.
 
Предложено беше Спортният календар да се промени както следва: ДП триплети да остане в 4 кръга,(по молба на СК Пловдив III кръг да се премести на 15-16.09. 2018 г. ), ДП за дублети микс и ДП за жени/мъже, да се проведат в София, в неделите след провеждането на ДП триплети. ДП за избивачи, да са във вторите дни в другите два кръга, както и в деня на ДП дублети микс. Администрирането на всички Държавни първенства се поверява на клуб - Българска петанк академия, с председател Даниел Марков, като за всяко ДП администраторът ще получава възнаграждение в размер на 30 лв. Да се проведе и ДП за деца.
 
Гласуване:
„За“ – 14 /четиринадесет/ гласа,
„Против“ – 0/нула / гласа,
„Въздържал се“ – 1 /един/ глас.
 
Решение: Спортният календар за 2018 г. се приема, с настъпилите промени: ДП триплети да се проведе в 4 кръга в съботите, а в неделите в София - ДП микс и избивачи, ДП дублети жени/мъже. В провинцията в неделя – избивачи. Кръгът в Пловдив се премества на 15-16 септември. Администрирането на всички Държавни първенства се поверява на клуб Българска петанк академия, с председател Даниел Марков. Да се проведе и ДП за деца.
 
По точка шеста от дневния ред:
Освобождаване на член на УС и избиране на нов.Председателят Боряна Балабанова-Кукушева обясни, че е постъпила молба, от Юлияна Младенова за освобождаване, поради здравословни причини.
Стела Манева беше предложена за нов член на УС. Предложението беше подложено на гласуване.
 
Гласуване:
„За“ – 10 / десет/ гласа,
„Против“ – 1 /един/ гласа,
„Въздържал се“ – 4 /четири/ глас.
 
Решение: Освобождава се Юлияна Панайотова Младенова, като член на УС и на нейно място се избира Стела Атанасова Манева.
 
По точка седма от дневния ред:
Беше направено предложение, всички състезатели към БФП, без деца и юноши до 18 г., да заплащат сума в размер на 10 лв. за картотекиране.
 
Гласуване:
„За“ – 13 /тринадесет/ гласа,
„Против“ – 0/нула/ гласа,
„Въздържал се“ – 0 /нула глас.
 
Решение: Всички картотекирани състезатели към БФП, без деца и юноши до 18 г., заплащат сума в размер на 10 лв.
 
Беше направено предложение 15 % или 10 % от приходите на турнирите (такси участие и др.) от всеки турнир по петанк в страната, главно с цел подпомаган на детско-юношеския петанк, да бъде внасян в касата на БФП.
Предсесателят Боряна Балабанова-Кукушева предложи да бъде гласуван по-малкият процент - 10 %. Предложението беше подложено на гласуване:
 
Гласуване:
„За“ – 13 /тринадесет/ гласа,
„Против“ – 0/нула/ гласа,
„Въздържал се“ – 0 /нула глас.
 
Решение: 10 % от приходите (такси участие и др.) от всеки турнир по петанк в страната, да бъде внасян в касата на БФП.
 
След това Председателят на БФП Боряна Кукушева предложи пояснения и промени в бюджета.
След кратки разисквания проекто - бюджета на БФП за 2018 г. бе подложен на гласуване.
 
Гласуване:
„За“ – 13 /тринадесет/ гласа,
„Против“ – 0/нула/ гласа,
„Въздържали се“ – 0/нула/ гласа.
 
По точка осма от дневния ред:
Постъпиха предложения за членове на Организационния комитет за Европейските първенства за мъже и ветерани през 2019 г. : От СК „Тюлени“ Стела Манева предложи Елка Скерлева, като човек с опит, но тя си направи отвод, поради ангажираност.
От ДСПКП, Даниела Дикова предложи Калин Панайотов, като човек с опит в организирането на ЕП.
 
Постъпи предложене Организационният комитет да бъде излъчен от УС, като в него влязат хора от УС и други,поканени от тях.
 
Гласуване:
„За“ – 13 /тринадест/ гласа,
„Против“ – 0/нула/ гласа,
„Въздържали се“ – 0/нула/ гласа.
 
Решение: Организационният комитет за Европейските първенства за мъже и ветерани през 2019 г. да бъде излъчен от УС на БФП.
 
По точка 9.
Приемане на поправки в Устава на БФП и точка 10. Приемане на нов Правилник на БФП, беше направена препоръка всеки клуб да излъчи по един представител в работните комисии.
 
Поради липса на кворум, след направена проверка - присъстват представители на 9 /девет/ клуба, председателят на събранието Стамат Узунов обяви неговото закриване.
 
Председател на събранието:
/Стамат Узунов/
 
Протоколчик:
/Асен Кукушев/

Добавено 20/04/2018/