Протокол от Общо събрание на БФП от 31 март 2017 г.

П Р О Т О К О Л

от редовно заседание на Общото събрание на

Българска федерация по петанк

 

Днес, 31 март 2017 г. от 17.30 часа, в гр.София – в  сградата на Министерство на младежта и спорта се проведе редовно заседание на Общото събрание на Българска федерация по петанк. За присъствие на събранието се регистрираха представители на следните клубове:

1. Спортен клуб по петанк "Академик";

2. Спортен клуб по петанк "Макаров и приятели";

3. Спортен клуб по петанк "АЕЦ – Белене";

4. Българска петанк академия;

5. Петанк клуб "КТК България";

6. Сдружение спортен клуб "Тюлени";

7. Спортен клуб по петанк "Истър " – Козлодуй;

8. Спортен клуб по петанк "Пловдив";

9. ПК Делта-Полски Тръмбеш

10. Спортен клуб по петанк "Изгрев";

11. ДСКПП

12. Спортен клуб "Бул,петанк, рафа и туризъм" Абритус" – Разград;

13. СКХУ "АЛФА" – Севлиево;

14.СК Перник 2017

15. Спортен клуб "Зелени бунтовници".

16.СК Дипломат

До започване на редовното заседание на Общото събрание на Българската федерация по петанк не се явиха представители на спортните клубове УКП и СК "Силистра".

Председателят на Българска федерация по петанк Боряна Балабанова-Кукушева откри редовното заседание на Общото събрание и докладва на представителите на спортните клубове предложения ДНЕВНИЯ РЕД, а именно:

1. Доклад на Мандатната комисия и проверка на кворума.

2.Отчетен доклад на УС   за дейността на БФПетанк от 11 май до 31 декември 2016 г.

3.Доклад на финансовата комисия.

4.Приемане на Спортен календар за 2017 г. и разпределение на клубовете -    съорганизатори на Държавните първенства за 2017 г.

5.Приемане на Бюджет на БФП за 2017 г.

6.Избор на Организационен комитет за провеждане на  Балканско първенство-София 2017 г..

7. Избор на  нов член за попълване на УС.

8. Приемане Правилник на БФП.

9 .Разни.

 

 • По точка първа от дневния ред:

Председателят и членовете на мандатната комисия след като констатираха валидността на представителната власт на представителите и/или пълномощниците на спортните клубове представиха следното решение:

От 18 регистрирани и действащи спортни клуба към Българска федерация по петанк, с право на глас – с лично присъствие на председателя или на упълномощено лице са следните :

1. Дамски спортен клуб и приятели по петанк - Даниела Дикова;

2. Спортен клуб по петанк "Макаров и приятели - Любомир Кутев;

3. Спортен клуб по петанк "АЕЦ - Белене" - инж. Пламен Петров;

4. Българска петанк академия - Юлиан Петров;

5. Петанк клуб "КТК България" - Божил Желев;

6. Сдружение спортен клуб "Тюлени" - Стамат Узунов;

7. Спортен клуб по петанк "Истър " – Козлодуй - Емилия Савова;

8. Спортен клуб по петанк "Пловдив" - Орлин Русев;

9. Спортен клуб по петанк "Академик" - Андрей Андреевски;

10. Спортен клуб по петанк "Изгрев" - Здравчо Александров;

11. Спортен клуб Перник 2017 - Радослав Иванов;

12. Спортен клуб "Бул,петанк, рафа и туризъм Абритус" – Разград - Румен Рачев;

13. СКХУ "АЛФА" – Севлиево - Мариан Минков;

14.СК "Дипломат" - Зорка Малинова ;

15. Спортен клуб "Зелени бунтовници" - Георги Йоцов;

16.ПК "Делта" - Полски Тръмбеш - Златин Златинов

Събранието разполага с необходимия кворум и може да започне своята работа и да взима валидни решения.

Председателят на БФП предложи ръководство на редовното заседание на Общото събрание в състав, както следва:

Председател: Стамат Узунов

Секретар-протоколчик: Асен Кукушев

Предложението беше подложено на явно гласуване и прието за решение на Общото събрание с резултат:

Гласуване:

„За“ – 16 /шестнадесет/ гласа,

„Против“ – 0 /нула/ гласа,

„Въздържали се“ – 0 /нула/ гласа.

Решение: За ръководство на редовното заседание на Общото събрание са избрани Председател: Стамат Узунов и Секретар – протоколчик: Асен Кукушев.

 • По точка втора от дневния ред:

Председателят на редовното заседание на Общото събрание Стамат Узунов призова да се изслушваме и даде думата на Председателя на БФП Боряна Кукушева да прочете Отчетния доклад на УС на БФП от 11 май до 31  декември 2016 г.

Председателят на БФП уточни, че докладът е раздаден предварително на всички клубове и се спря само на най-важните моменти от работата на УС и начерта предстоящите задачи :провеждане на курсове за обучения; работа с деца и юноши; разширяване популярността на петанк и провеждането на Балканското първенство в София.Присъстващите бяха запознати с причините за замразяването на строежа на закритити терени на БФП в Герман. Възникнаха дебати, относно квалификациите за СП.

 • По точка трета от дневния ред:

 Председателят на събранието даде думата на Любомир Кутев - Председател на финансово - ревизионната комисия. Заключението  на комисията е :

Финансово ревизионната комисия приема доклада за дейността на УС за посочения период.Остават неотчетени 1500 лв изтеглени от  г-н Калин Панайотов от банковата сметка в Общинска банка, за които няма предоставени документи.

Гласуване на отчетния доклад и   финансовия отчет.

 За Отчетният доклад на УС за дейността.

 Гласуване:

„За“ – 10 /десет/ гласа,

„Против“ – 3/трима/ гласа,

„Въздържал се“ – 3 /трима/ гласа.

Решение:Отчетният доклад на УС за дейността за 2016 г. се приема.

 

За финансовия отчет.

Гласуване:

„За“ – 16 /шестнадесет/ гласа,

„Против“ – 0 /нула/ гласа,

„Въздържал се“ – 0 /нула/ гласа.

Решение: Финансовият отчет на УС за дейността за 2016 г. се приема.

 

Председателят на събранието даде думата на бившия Председател на БФП по негова молба.

Г-н Панайотов предложи да му бъде отменено наказанието за спиране на състезателните права, докато не бъде завършено делото на три инстанции.Той призова делото срещу него да се прекрати, при липса на доказателства и да се състави нова комисия за одитния доклад.

По отношение на неприетия финансов отчет за 2015г. г-н Панайотов уточни:

1.Печалбата при формалния отчет е 3 700 лв.

2.При реалният отчет печалбата е много по-голяма - около 6 000 лв.

3.За повечето дейности няма документи, но има снимков материал.

 • По точка четвърта от дневния ред:

 Проведоха се дебати за промени на предложения проект за Спортен календар на БФП за 2017 г. Д.Дикова от ДСКПП предложи турнирът Купа "София" да бъде преместен около празника на гр.София, на 22 септември, независимо ,че на тази дата е и Международния турнир "Приморско опън". О. Русев от СК Пловдив предложи квалификациите за ЕП мъже да бъдат преместени на 17-18 юни.Постъпи предложение и ДП сънгъл мъжи и жени да бъде на 28 май.

 

За спортен календар:

Гласуване:

„За“ – 16 /шестнадесет/ гласа,

„Против“ – 0/нула/ гласа,

„Въздържал се“ – 0 /нула/ гласа.

Решение:Спортният календар  за 2017 г. се приема.

На гласуване бе подложено предложението на УС за разпределение на  клубове-съорганизатори на Държавните Първенства в София.Направено беше ново предложение от Клубовете "Зелени бунтовници" и ДСКПП  да се наемат хора срещу заплащане за сметка от БФП за подготовка на терените.

 Гласуване:

„За“ – 7 /седем/ гласа,

„Против“ – 6/шест/ гласа,

„Въздържал се“ – 1/един/ гласа.

Решение: Няма да има клуботе- съорганизатори на ДП в София,а федерацията ще заплаща за подготовката.

 • По точка пета от дневния ред:

След кратки разисквания проекто - бюджета на БФП за 2017 г. бе подложен на гласуване.

 Гласуване:

„За“ – 11 /единадесет/ гласа,

„Против“ – 2/два/ гласа,

          „Въздържали се“ – 3/три/ гласа.

 

 • По точка шеста от дневния ред:

 

Постъпиха предложения за членове на Организационния комитет на Балканското първенство : Стела Манева, Румен Рачев,Стамат Узунов, Емилия Савова, Мартин Димитров, Пламен Петров, Боряна Кукушева, Таня Томова, Асен Кукушев, Маргарита Яначкова, Златин Златинов,Юлиана Младенова.

Гласуване:

„За“ – 9 /девет/ гласа,

„Против“ – 0/нула/ гласа,

          „Въздържал се“ – 1/един/ гласа.

 

 

 •  

Стела Манева, Румен Рачев,Стамат Узунов, Емилия Савова, Мартин Димитров, Пламен Петров, Боряна Кукушева, Таня Томова, Асен Кукушев, Маргарита Яначкова, Златин Златинов и Юлиана Младенова са избрани за членове на организационния комитет , който ще бъде допълнен впоследствие. 

 

 • По точка седма от дневния ред:

За член на УС бяха предложени последователно А.Андреевски от СКП "Академик"  и Г.Йоцов от СК "Зелени бунтовници", които си подадоха отводи.

Емилия Савова беше предложена за член на УС.Предложението беше подложено на гласуване.

 

 •  

 

„За“ – 10 /десет/ гласа,

„Против“ – 2/два/ гласа,

„Въздържали се“ – 3/три/ гласа.

 

 • По точка осма от дневния ред:

 Любомир Кутев от "Макаров и приятели"предложи да отпадне приемането на нов Правилник , а Управителният Съвет да се създаде 2 комисии - За актуализиране и промяна на Устава на БФП и За създаване на нов Правилник на БФП. 

 

 •  

 

„За“ – 11 /единадесет/ гласа,

„Против“ – 0 /нула/ гласа,

„Въздържали се“ – 1 /един/ глас.

 

Решение: Управителният Съвет да  създаде 2 комисии - За актуализиране и промяна на Устава на БФП и За създаване на нов Правилник на БФП. 

 

 

Бяха направени предложения на всяко писмено запитване да към БФП да има официален отговор; в срок до 31 март БФП да информира всички клубове за платенея до момента членски внос; за премахане наказанията , но не бяха подложени на гласуване.

След изчерпване на дневния ред председателят на ОС Стамат Узунов закри заседанието.

 


Добавено 27/04/2017/