Проект за етичен кодекс - E-KODEX

       УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ НА СПОРТА ПЕТАНК, ПРЕДЛАГАМ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ПРОЕКТ  НА ПРАВИЛНИК  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРНИРИТЕ ОТ ДП.  ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЪСТЕЗАТЕЛЯ, ЗА РАБОТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ /УС/,  СЪДИЙСКА КОМИСИЯ /СК/.  ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АРБИТРИТЕ, СПОРТНОТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ /СТК/,  САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЯ.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПУБЛИКАТА. ЦЕЛТА МУ  Е  ДА РАЗГРАНИЧИ КАТЕГОРИЧНО ДВЕТЕ  ГРУПИ ПРАКТИКУВАЩИ ПЕТАНК: ТЕЗИ, ИГРАЕЩИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЕ И СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ, КОИТО СЕ СТРЕМЯТ КЪМ ВИСОКО СПОРТНО МАЙСТВОРСТВО И МОГАТ ДА  ПРЕДСТАВЯТ  ДОСТОЙНО  БЪЛГАРИЯ И БФП, КЪДЕТО И ДА ИГРАЯТ. (Стремежът ни трябва да е да приобщим и обучаваме всички играещи, а не да се разграничаваме!)

       ОЧАКВАМ ДА ПОЛУЧА КОМЕНТАР, ВЪПРОСИ И МНЕНИЯ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ ТЕКСТ,  КАТО СИ ЗАПАЗВАМ ПРАВОТО ДА СЪМ НЕГОВ АВТОР.  ЗАБЕЛЕЖКА: ВСЕКИ ТЕКСТ В СКОБИ И В ЧЕРВЕНО,  ЩЕ СЕ КОРИГИРА СПОРЕД РЕГЛАМЕНТА ОТ 01.01.17г. – БРАТИСЛАВА, А ПРИ ЛИПСА НА ТЕКСТ,  ПОДЛЕЖИ НА ГЛАСУВАНЕ ОТ КЛУБОВЕТЕ:

С УВАЖЕНИЕ:   /АНДРЕЙ АНДРЕЕВСКИ/                                                                            

 

 

БЪЛГАРСКА  ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПЕТАНК
СЪДИЙСКА  КОМИСИЯ НА  БФП, СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ                              

БЪЛГАРСКА  ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПЕТАНК Е ДОБРОВОЛНО СДРУЖЕНИЕ НА КЛУБОВЕ (това, както и броят им са регламентирани в ЗЮЛНЦ)  , ЧИИТО СЪСТЕЗАТЕЛИ ПОЛУЧАВАТ ЛИЦЕНЗ, ПО СПИСЪКА, ВНЕСЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ ИМ, В СРОК ДО /30.03./ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА  СЕЗОНА.

ДЕЙНОСТТА НА БФП СЕ РЪКОВОДИ ОТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ /УС/, ИЗБРАН ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, /ОС/, С МАНДАТ ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ (това е регламентирано в Устава) И СЪДИЙСКА КОМИСИЯ /СК/, С МАНДАТ ОТ ПЕТ, /четири(за да съвпадат)/ ГОДИНИ, ИЗБРАНА ОТ УС НА БФП, НА ПЪРВОТО МУ ЗАСЕДАНИЕ.

МАНДАТЪТ НА ЧЛЕН НА УС МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕН С РЕШЕНИЕ НА 2/3 ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КЛУБОВЕ. МАНДАТЪТ НА ЧЛЕН НА СК МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕН С РЕШЕНИЕ НА 2/3 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА БФП.

ЛИЦИНЗЪТ НА СЪСТЕЗАТЕЛ ИЛИ КЛУБ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТНЕТ ЗА ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ СЕЗОНА, С РЕШЕНИЕ НА 2/3 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС ПО ИСКАНЕ СК, ВЗЕТО С МНОЗИНСТВО (само в съответствие с нарушенията описани в RULES FOR THE SPORT OF PÉTANQUE, влезли в сила от 01.01.2017 година!). СЪЗДАВА СЕ СТК С ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА И.                                                                                      .           

ПРАВИЛА  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО /ДП/

                        І.ОБЯВЯВАНЕ:                                                                                                               .        

 І.1. Преди началото на всеки спортен сезон /21.03 ???..23.10 (31.03. – 31.10.)/ , УС на БФП определя датите на четирите (четирите) ( или ДВАТА) кръга на ДП, така че да НЕ съвпадат по време със състезания от спортния календар на „C.E.P”, „Centrope Cup”, СВЕТОВНИ ПЪРВЕНСТВА /отборни и сингъл/ и Турнир Шабла /последен „уикенд” на м. юни/ и „тет а тет”- „Панайот Бончев” 07.10. / +/- 3 днена/ (първата събота на октомври).         

І.2. Клубовете определят дата (дати), за своите турнири по взаимно съгласие и по възможност, при условията на чл. І.1. като ги предоставят на УС и СК, за сведение и осигуряване на необходимото съдействие.

І.3. УС публикува в сайта на БФП, за всеки кръг на ДП, клубните турнири и квалификационните мачове, най-малко 7 (14) дни предварително, Наредба(мин.7дни) и покана(14дни) за участие към клубовете, със срок за регистрация на клубните отбори /състезатели/, не по-късно от 72 ч. (48ч.) преди датата им. В срок до 48 ч. от старта, се подават контестации, които се разрешават от УС и СК до 24 часа. В периода от 24 ч. до началото, не се правят промени!!!  (Изречението трябва да е: Промени могат да се правят до 24ч. преди старта.) Указват се време за регистрация и начало на всяка дисциплина. ВНИМАНИЕ: /При ЧЕТИРИ кръга, домакини са Сф, Пд, Северна БГ, Сф. При ДВА кръга, домакини са Северна БГ и София./ ( При четири кръга – два от тях се провеждат в София, а при два кръга – един. Останалите се определят ежегодно с Календара на БФП, като се вземат предвид броя на картотекираните състезатели от региона и условията за провеждане (терени, организатори и др.)

    ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО НА БФП, ПРИЛАГА „ШВЕЙЦАРСКА СИСТЕМА”.

І.4. Държавното първенство е клубно и се провежда в два поредни сезона, всеки по четири (четири) (два) кръга (за дисциплина „триплети“), отделно за мъже и жени. Право на участие в ДП имат лицензираните до ……. (31.03.на настоящата година – началото на сезона)  на предходната година  клубни отбори (състезатели!), в състав от притежатели на първо българско гражданство. успоредно на ДП, се провежда „BG-open”,  за отбори с участие или изцяло от чужди граждани. Отборите в ДП, не плащат такса за участие. Отборите в „BG-open”, заплащат по Е./???/, от които: 15% на разпореждане на УС, 5% на СК и 5% на СТК.  Останалите 75% се разпределят като награден фонд от І-во до ІV-то място, за отборите в „bg-open” .                                                                           .             ПО ВРЕМЕ НА ЕДИН СЕЗОН НЕ СЕ ДОПУСКА ТРАНСФЕР НА СЪСТЕЗАТЕЛИ МЕЖДУ КЛУБОВЕ. (Изречението трябва да е: Трансферите на състезатели между клубове се извършват между два сезона. Трансферният прозорец е от 01.11. до 31. 03.)  ТРАНСФЕРЕН „ПРОЗОРЕЦ”- 01.11. ДО ??.12. ВСЯКА ГОДИНА.

ДОПУСКА СЕ кръговете на ДП за мъже и жени ДА НЕ СЪВПАДАТ по време.  (Изречението трябва да е: Датите на кръговете от ДП във всички дисциплини за мъже и жени се определят ежегодно с Календара на БФП)

        ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ДП:

 ІІ.1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ДП имат всички Клубове, които притежават лиценз за членство в БФП, с отбори / състезатели / (състезатели), които:

А). Познават детайлно, приемат и строго спазват Правилата на играта петанк, утвърдени и прилагани от F.I.P.J.P,  C.E.P  и  БФП.

Б). Познават детайлно, приемат /С ПОДПИС/ и строго спазват Етичния Кодекс на състезателя по Петанк (като се стремят към победата на принципа „фейър плей“) и СЕ СТРЕМЯТ САМО КЪМ ПОБЕДАТА, НО БЕЗ  ДА  СИ  СЛУЖАТ  С  ИЗМАМА.

(Отдавна се възпирам да поясня на всички пишещи състезатели и на Ръководството, че писането с главни букви означава „крещене“!; с „bold” се дават акценти в писмената реч, а се подчертават важни словосъчетания и изрази. Крясъците в т.II.1.Б) с елементи на назидание и вменяване на вина не са подходящ текст за Етичен кодекс, според мен)

ІІ.2. „ОТБОРЪТ” (за дисциплина „триплети“) представлява единствено? своя клуб и се състои от „Ядро”– двама (двама състезатели) (трима) състезатели от един клуб, които са записани под № 1 и № 2 ( №3), играещи заедно (най-малко в половината от кръговете в един сезон – зависи два ли са или четири) в поне три от четирите кръга за всеки от сезоните. Състезателите записани с № 3 ( ОТ СЪЩИЯ КЛУБ) и № 4 (???? ) - имат  статут на „поканен състезател” - допуска /ЛИ/ се, №4 ( ???) ДА Е ОТ ДРУГ КЛУБ. (Третият /четвъртият/ състезател/и в един отбор е допустимо да се сменя/т в различните кръгове.) – точно и ясно!

„Поканен състезател” може да замени състезател от Ядрото в ІІІ и ІV кръг на ДП, само ако е от същия клуб и е играл с Ядрото в І-ви и ІІ-ри кръг най-малко  шест пълни мача, в които ядрото има победи. („Трети/четвърти“ състезател може да замени състезател от „ядрото“, ако е играл в един от кръговете в този отбор. – предложеният текст е прекалено ограничаващ!)

 

ІІІ. РЕЙТИНГ НА ОТБОРИТЕ И СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ:

ІІІ.1. Всеки отбор /Ядро/, с класиране от І-во до VІ-то място по „швейцарска система”, в І-ви (II-ри и III- ти) кръгове на дисциплина „триплет“, получава Рейтинг точки /РТ/ от ШЕСТ до ЕДНА плюс 1т. за всяка победа.

Всеки отбор класиран след VІ-то място получава по 1т. за всяка победа в І-ви кръг.

ІІІ.2.  За ІІ-ри (IV-ти) (и всеки следващ) кръг, се формират Групи „А” / от І-во до /(ХІІ) или ХVІ/-то място  и Група „Б”, от (XIII)……../ до ……….                                                                             .          ІІІ.3. Всеки отбор в група „А” получава Рейтинг Т. както в І-ви кръг.                           .          ІІІ.4. Всеки отбор в група „Б”, с класиране от І-во до ІІІ-то място, във ІІ-ри (IV-ти)(и всеки следващ) кръг, получава Рейтинг точки от ТРИ до ЕДНА плюс 1т. за всяка победа над противник с класиране до 24-то / 36-то/ място в ПРЕДХОДНИЯ кръг или в Генералното класиране. (Т.е. три кръга плюс един с дирижиран жребий и отделяне на отбори в Група „А“, от която се излъчва Републиканския шампион)

      ІV.КРИТЕРИИ ЗА КЛАСАЦИЯ:

А. БРОЙ ПОБЕДИ /точки/ при условията на „швейцарска система”.                                                                                              Б. ПРИ РАВЕН БРОЙ точки – СРЕЩИТЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА.                В. ПРИ РАЗМЕНЕНИ ПОБЕДИ – ТОЧКОВА РАЗЛИКА ПО МЕЖДУ ИМ.                  Г. ПРИ ПЪЛНО РАВЕНСТВО - ТОЧКОВА РАЗЛИКА В ТЕКУЩИЯ КРЪГ.

ІV.1. В първи, (втори и трети) кръгове се тегли жребий на случаен принцип – „Равен старт”.

 • За (финалния четвърти) втори и всеки следващ кръг, се тегли жребий за отбори от І-ви до  ХІІ-то /ХVІ-ти /А група/, които играят на шестте/осемте? най-добри терена. За останалите /Б група/, се тегли случаен жребий за противник и терен. (Допуска се състезанията в) „А” и „Б” група, за мъже и жени, могат да бъдат в различни дни
 • .
 • Срещите за жени, могат да не съвпадат по време с А и Б група мъже. – отпада
 • ВНИМАНИЕ: ОСЕМТЕ КЛУБА ОТ СФ. (Софийските клубове) СЕ АНГАЖИРАТ ДА ПОДДЪРЖАТ ТЕРЕНИТЕ ЗА ДП В СОФИЯ, ПО ЖРЕБИЙ. КЛУБОВЕТЕ В СТРАНАТА ПОДГОТВЯТ ТЕРЕНИТЕ ЗА СВОИТЕ ДОМАКИНСКИ ТУРНИРИ И ДП.

ІV.2. НОСИТЕЛ НА РЕЙТИНГ ТОЧКИТЕ  е Отборът /Ядрото/., Аако състезател от отбор премине в друг, ОТ СЪЩИЯ КЛУБ, той не му добавя точки от текущия рейтинг на  отбора от който идва. (Текстът по- долу е прекалено рестриктивен – да отпадне!) По време на сезона, трансфер може да има само между ОТБОРИ от един и същи клуб, НО САМО ЗА ИГРАЧ/ИТЕ, СЪС СТАТУТ НА „ПОКАНЕН СЪСТЕЗАТЕЛ”. СЪСТЕЗАТЕЛ ОТ ЕДИН КЛУБ, МОЖЕ ???? ДА ИГРАЕ В ДРУГ, като„ПОКАНЕН СЪСТЕЗАТЕЛ”/№4/ с МЕЖДУКЛУБЕН договор и решение на УС и СК.

ІV.3. Годишната класация на отборите се базира на рейтинга на Ядрото.

ІV.4. Годишната класация на всеки състезател е въз основа на рейтинга от мачовете, в които Ядрото има ПОБЕДИ ПРИ НЕГОВО ПЪЛНО – отпада УЧАСТИЕ.(Последващият текст да отпадне. – прекалено ограничаващ е! Личният рейтинг на състезател се формира от точките постигнати с негово участие във всички кръгове на ДП, за всяка дисциплина по отделно.) В ПОНЕ 12  МАЧА при 4 кръга или (6) мача при два кръга на ДП.

                                                                                                                                           .            МЕЖДУНАРОДНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯ:      ВСЕКИ СЪСТЕЗАТЕЛ, КОЙТО ИГРАЕ В ЧУЖДА ДЪРЖАВА, Е НАШ „ПОСЛАННИК”! ТОЙ Е ДЛЪЖЕН С ЦЯЛОТО СИ ПОВЕДЕНИЕ ДА ПРЕДСТАВЯ ПО НАЙ- ДОБЪР НАЧИН БЪЛГАРИЯ, ФЛАГА, БФП И СВОЯ КЛУБ ПО ПЕТАНК.                                      .              ВЪВ ВСЕКИ ЧУЖД ТУРНИР, В КОЙТО НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА  БРОЙ        ОТБОРИ, СЕ ПРЕПОРЪЧВА МАКСИМАЛНО УЧАСТИЕ, С ЦЕЛ:  НАТРУПВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ И ЛИЧНИ ПРИЯТЕЛСТВА!... И ДАЙ БОЖЕ – МЕДАЛИJ

    V. КВАЛИФИКАЦИИ ЗА НАЦИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ  НА БЪЛГАРИЯ

 - ЗА ВСЕКИ МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР, КОЙТО ДОПУСКА САМО ЕДИН ОТБОР / УЧАСТНИК / ОТ БЪЛГАРИЯ,    ТОЙ ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯ С НАЦИОНАЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ТУРНИР ПО СЛЕДНИТЕ КРИТЕРИИ:

V.1. ДА ИМА ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ПЕТАНК В БЪЛГАРИЯ. – да отпадне, да се изключат всички субективни решения и се взема предвид само победата в съответния квалификационен турнир, при ясни правила, зададени преди провеждането му!   V.2. ДА ИМА ПРИНОС ЗА ИЗДИГАНЕ ПРЕСТИЖА НА БФП, ПРИ УЧАСТИЕ НА ОТБОР /състезател/ В МЕЖДУНАРОДНИ ТУРНИРИ, ЧРЕЗ ПЕРФЕКТНО ПОВЕДЕНИЕ НА ТЕРЕНА И /по възможност/ - ДОБРО КЛАСИРАНЕ. – да отпадне, също като т.V.1.  V.3. КОЙТО ПОСТАВЯ ИНТЕРЕСИТЕ НА БФП, НАД ТЕЗИ НА СВОЯ КЛУБ.  – да отпадне, също като т.V.1.  V.4. КОЙТО ПОСТАВЯ ИНТЕРЕСИТЕ НА СВОЯ КЛУБ, НАД СВОИТЕ ЛИЧНИ – да отпадне, също като т.V.1.                                                                                                                   V.5. ЯДРОТО /играчът/ ДА ИМА КЛАСИРАНЕ: І-во до VІ-то място (в годишния рейтинг от ДП на предходната година по съответната дисциплина) .     V.6. ЯДРОТО / играчът/ ДА ИМА КЛАСИРАНЕ в последния към този момент турнир „Шабла”, от І-во до VІІІ-мо място/ в отбор или сингъл/.  – да отпадне, не всички състезатели посещават всеки клубен турнир!                                                                                       V.7. ЯДРОТО /играчът/ ДА ИМА КЛАСИРАНЕ при участие в турнир на „Centrope Cup”до 24-то място, отборно или сингъл и в Ужгород- 16-то. - да отпадне, не всички състезатели посещават тези турнири, още повече знаем, че състезателите сами поемат разноските си; дискриминационно е спрямо състезатели с по- малко финансови възможности и по- добра игра! V.8. ДА ИЗПЪЛНЯВА СТРИКТНО КРИТЕРИИТЕ ПО ал. ІІ.1. ”А”и”Б”!

НАЦИОНАЛНИЯТ ТУРНИР ДА СЕ ОРГАНИЗИРА ПО СХЕМА С ГРУПИ, ПРИ ПОСТАВЕНИ ВОДАЧИ - 2, /3 или 4/ отбора,  от  І-во до … . …..ІV, в  ДП, КЪМ МОМЕНТА + ЗАЯВЕНИТЕ ПРЕТЕНДЕНТИ.   ПРЕТЕНДЕНТИТЕ ИГРАЯТ В ГРУПА ПО ЖРЕБИЙ, ЧРЕЗ ЕЛИМИНАЦИЯ ЗА 2 победи от 3 МАЧА. ПОБЕДИТЕЛЯТ ИГРАЕ СРЕЩУ ВОДАЧА НА ГРУПАТА за 2  победи от 3 МАЧА. ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ГРУПИ ИГРАЯТ ДО 2 от 3 /3 от 5/ ПОБЕДИ ПО СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНА ОТ СТК, УС И СК. – Текстът да е: Националният квалификационен турнир се провежда на определената от годишния календар дата по схема на две групи по жребий. Във всяка група се играе за 2 победи от 3 мача, всеки срещу всеки. Победителите от двете групи играят за две победи от 3 мача за определяне на националния представител за съответната дисциплина.   

 

VІ. КЛУБНИ ТУРНИРИ:

VІ.1. Клубните турнири са важна част от спортния календар на БФП и изборът на датите им Е ДОБРЕ  ДА  НЕ СЪВПАДАТ с календара на:

 • ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО.
 • ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР - Шабла, който традиционно се провежда в последните, петък до неделя на месец юни.           
 • ТУРНИР „ТЕТ А ТЕТ”- „Панайот Бончев” 07.10. ( +/- ЧЕТИРИ ДНИ. )
 • Турнирите на Централноевропейските федерации - „Centrope Cup”.
 • Участията на Български Национален отбор – мъже/жени, в ЕП и Св.П. – да отпадне, това е описано още в ал.I.1 и ал.I.2.
 • Клубните турнири, събират такса участие от 10 лв./на играч, от които:       -15% на разпореждане на УС, 5% на СК и 5% на СТК.  Останалите 75% се разпределят като награден фонд от І-во до ІV-то място или по решение на клубното събрание. – да отпадне; Клубните турнири се провеждат на дати от годишния календар, на места и с регламенти, които клубовете определят с поканата и програмата, които изпращат при условията на ал.I.3.
 • ПРАВИЛАТА на всеки турнир се определят от КЛУБА- ОРГАНИЗАТОР.    
 • УС участва /връща/ средства на клуба във вид на финансова подкрепа при формиране на ДЕТСКА ШКОЛА ПО ПЕТАНК.                                                                         

УС на БФП, препоръчва на клубовете да прилагат правилата за ДП. – да отпаднат, излишно е

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЪСТЕЗАТЕЛЯ ПО ПЕТАНК В БЪЛГАРСКА Ф.ПЕТАНК

ТУК ВСИЧКО МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ ПРОСТО И ЯСНО, ТАКА :

Т.1. НЕ  ЛЪЖЕТЕ В  ИГРАТА, ТУК НЕ ИГРАЕМ ПОКЕР ИЛИ ФУТБОЛ !!! – да отпадне, смешно е и злобно, а могат и да ни осъдят!

Т.2. НЕ ПРЕЧЕТЕ ПО НИКАКЪВ НАЧИН, НА ДРУГИТЕ ОТБОРИ, ДА ПОКАЖАТ В ИГРАТА НАЙ-ДОБРОТО, НА КОЕТО СА СПОСОБНИ.

Т.3. ПРИЕМАЙТЕ С ДОСТОЙНСТВО ЗАГУБАТА НА КОЙТО И ДА Е  МАЧ     Т.4. РАДВАЙТЕ СЕ НА ПОБЕДАТА, БЕЗ ДА ОБИЖДАТЕ ЗАГУБИЛИЯ !

Т.5. АРБИТАРЪТ ИМА ПРАВО НА ВСИЧКО – прилагане на правилата по своя преценка: ПРИЕМАТЕ ГО И ИГРАйТЕ!

Т.6. КАПИТАНЪТ ИМА ПРАВО НА УСТНА КОНТЕСТАЦИЯ В МОМЕНТА НА ВЪЗНИКНАЛ ПРОБЛЕМ И  С ПИСМО ДО 30 МИН. СЛЕД КРАЯ НА МАЧА.

     ВНИМАНИЕ: РЕШЕНИЯТА НА СК, УС и СТК СА ОКОНЧАТЕЛНИ. – да отпадне

Т.7. СК, УС и СТК разглеждат възникнали казуси своевременно и вземат решения, според своята компетенция и отговорности.

Последващият текст да се редактира в съответствие с Правилата на Международните организации, без императивни и назидателни изрази. Направените бележки в зелено са от ДСКПП.

        С уважение: Председател на ДСКПП

ЗА ВСИЧКИ, КОИТО НЕ ЗНАЯТ, КАКВО СА ДЛЪЖНИ ДА ПРАВЯТ ПРИ УЧАСТИЕ В ТУРНИРИ ОТ ДП – СЛЕДВАТ ПОЯСНЕНИЯ !!!  

ВСЕКИ ОТБОР /СЪСТЕЗАТЕЛ/ СЕ ЗАДЪЛЖАВА /С ПОДПИСА СИ / ДА СПАЗВА СТРОГО СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА, ОТ МОМЕНТА НА РЕГИСТРАЦИЯ, ДО КРАЯ НА ТУРНИРА, ОПРЕДЕЛЕН С ВРЪЧВАНЕ НА МЕДАЛИТЕ.

1. 72 часа преди всяко състезание, Председателят на всеки клуб представя на Администратора, с мейл за всеки отбор:   А) Име на отбора. Б) Ядро с ОБОЗНАЧЕН Капитан. В) Поканени състезатели.                                2. До 15 мин. Преди старта, Капитанът потвърждава  състав на отбора. - Липсващ играч се заменя САМО с решение на СК. /и САМО при Извънредни Произшествия/.                                                                                                 3. При влизане на терена, играчите се поздравяват взаимно.                 4. Капитаните теглят жребий с монета или кошонет в едната ръка. /Правилата за хвърляне на кошонет, с и без таймлимит са известни. СЛЕД ТАЙМЛИМИТ, ИЗБИТ КОШОНЕТ СЕ ПРИЕМА ЗА  ИЗИГРАН.                         5. Поставя се кръга и се маркира с две линии под прав ъгъл, кошон, също. При игра: НЕ НАСТЪПВАЙТЕ КРЪГА!!! Това е неуважение към противника. Минималното предимство, което печелите, може да бъде наказано по негово искане и/или по преценка на  Арбитърa. Ако кръга бъде преместен по невнимание, се връща на маркера. Ако кръга бъде ВДИГНАТ от  играч, КАПИТАНЪТ НА ДРУГИЯ ОТБОР РЕШАВА ЕДНОЛИЧНО, КАК ДА ЗАВЪРШИ РЪКАТА. Останете стъпил в кръга с двата крака иначе топката се вади от игра, а Капитанът на другия отбор ВЪЗСТАНОВЯВА ПОЗИЦИЯТА, преди лошия опит.                                                                 6. Ако Тим„А” хвърли І-ва топка в аут, играе Тим”Б”?/играе Тим”А”/ Топка, която е изпусната или хвърлена в коя да е посока от играч, застанал в кръга, е ИЗИГРАНА, независимо от намеренията му.       7. Когато  играч от  Тим„А” се подготвя за игра и влезе в кръга, играчите от Тим”Б” застават в далечния край на полето и най-малко на два метра от кошонета или топката-цел. ЗАБРАНЕНИ СА  ДВИЖЕНИЕ, РАЗГОВОР И ВСЕКИ ДРУГ ШУМ НАЙ-МАЛКО НА  ?..15...м?  В И ОКОЛО ПОЛЕТО, ТОВА ВАЖИ С ПЪЛНА СИЛА И ЗА ПУБЛИКАТА.  Играчите в съседни полета, в името на „ферплей” могат да изчакат хвърлянето или да се отдалечат на подходящо разстояние.                                                                                                        8. Ако кошонет или топка, пресечат изцяло кои да е две линии е аут. Ако кошонет или топка пресечат изцяло късата страна на полето е аут.  Ако топка, без кошонет попадне изцяло в съседно поле е аут. Ако кошонет + топка/и/ попаднат в съседно поле, ръката се доиграва, като другите отбори са длъжни да осигурят това по НАЙ-ДОБРИЯ И ЗА ТЯХ, възможен начин, дори в „таймлимит”.                                                                               9. Всяка „ръка” приключва щом последната (ХІІ-та) топка излети от ръката на играча, С ТОВА, СЛЕДВАЩАТА РЪКА СЕ СЧИТА ЗА ЗАПОЧНАТА: ВАЖНО ПРИ ТАЙМЛИМИТ.                                                                             10. Играч има право да напусне играта само с разрешение на Арбитър. Времето не се спира при таймлимит.  Отборът му избира: -10.а. да ЗАВЪРШИ мача в намален състав, / И БРОЙ ТОПКИ/.                                                -10.б. Закъснение с 5 мин. ДАВА 1т. за противника + по 1т. на всеки 3 мин. НО играчът може да се завърне в мача при НОВАТА РЪКА. 11. ТОПКИТЕ НА ПРОТИВНИКА СА АБСОЛЮТНО ТАБУ!!!           Могат да бъдат вадени от полето САМО КОГАТО СА В АУТ.                                    -11.а. Действия с топки на съотборник - САМО ПО НЕГОВА МОЛБА.   -11.б. АКО ИГРАЧ ОТ ТИМ”Б” ИГРАЕ С ЧУЖДА ТОПКА, КАПИТАНЪТ НА ТИМ”А” РЕШАВА ЕДНОЛИЧНО, КАК ДА ЗАВЪРШИ РЪКАТА.

12. При таймлимит, но и във всеки друг случай попадаме в КАЗУСА: УМИШЛЕНО БАВЕНЕ НА ИГРА, ТОВА СЕ САНКЦИОНИРА ОТ АРБИТЪРА.  НАЙ-ЧЕСТО ПРИЛАГАНИТЕ „ТЕРИКАТЛЪЦИ” СА:                                                   А). Ненужно мерене!. НЕ СЕ МЕРЯТ ОЧЕВИДНИ РАЗЛИКИ:                                                        –а.1. В игра: Тим„А” мери, играчите от Тим”Б”са най-малко на 2м. и не се намесват, ОСВЕН АКО капитан „Б” не бъде поканен да гледа. Тим”Б” има право на проверка при всеки резултат.                                                                                                                   –а.2. В края на ръката: Капитаните мерят !!! играчите не се намесват.  –а.3. При мерене: ПРЕМЕСТЕНА НЕМАРКИРАНА ТОПКА ИЛИ КОШОН, ДАВА ПРЕДИМСТВО НА ПРОТИВНИКА на мерещия /маркираната се връща на място, от противника. ПРЕДЛОЖЕТЕ И ДРУГИ КАЗУСИ ….   –-- а.4. Поканите ли АРБИТЪР: ТОЙ МЕРИ САМ или с ДРУГ, по НЕГОВ ИЗБОР, ВСИЧКИ ИГРАЧИ – ЗАСТАВАТ МИНИМУМ на 2м.  РЕШЕНИЕТО НА АРБИТЪРА Е ОКОНЧАТЕЛНО.                                                                                                      –а.5. АКО СЕ ИЗВИКА АРБИТЪР И РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ИЗМЕРЕНИТЕ ОБЕКТИ Е 10% и повече, ТОВА СЕ ТРЕТИРА КАТО УМИШЛЕНО БАВЕНЕ.  – а.6.  АРБИТЪРЪТ Е ДЛЪЖЕН ДА НАКАЖЕ ЗА УМИШЛЕНО БАВЕНЕ!!!                                                Б). Когато Тим„А” ИМА ПЕЧЕЛИВША топка и Тим„Б” се увери в това, започва да тече „ЕДНАТА МИНУТА ЗА  ХВЪРЛЯНЕ” В КОЯТО: Тим„Б” прави оценка на позицията, след това отива за оглед от кръга. Има право за І-во отиване до кошонет и при взето решение, до кръга се връща само изпълнителя муВ РАМКИТЕ на „ЕДНАТА МИНУТА”. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на ІІ-ро отиване до кошонета и изчистване на ЕДНО ДОНЕ - НЕ ПО-ГОЛЯМО ОТ 30 Х 30 см. ТРЕТОТО ХОДЕНЕ до кошонет и оглед на терена „под лупа”, АКО С ТОВА СЕ НАДВИШАВА ЕДНА МИНУТА, СЕ ТРЕТИРА КАТО УМИШЛЕНО БАВЕНЕ И ТРЯБВА ДА БЪДЕ САНКЦИОНИРАНО ОТ АРБИТЪРА!                                                                                                         - б.1. КАПИТАНИТЕ ОПРЕДЕЛЯТ резултата от завършената ръка и го отразяват на табелата. СЪСТЕЗАТЕЛ НЯМА ПРАВО ДА ГО КОМЕНТИРА. СЪСТЕЗАТЕЛ МОЖЕ ДА ГОВОРИ САМО С КАПИТАНА СИ!                             - б.2. Състезател от КОЙ ДА Е  ОТБОР НЯМА ПРАВО ДА ОПОНИРА НА ДРУГ ИГРАЧ ИЛИ /не дай боже на/ КАПИТАН. ВСИЧКИ  БЕЛЕЖКИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛ ИЛИ ФЕН СА: КАПИТАН КЪМ КАПИТАН.                                                                                 - б.3. С АРБИТЪР МОЖЕ ДА ГОВОРИ САМО КАПИТАН! Играчите- на 2м. - б.4. РЕШЕНИЯТА НА АРБИТЪРА СА ОКОНЧАТЕЛНИ: ИЗПЪЛНЯВАТ СЕ ОТ ОТБОРИТЕ БЕЗПРЕКОСЛОВНО – КАПИТАНИТЕ ИМАТ ПРАВА ПО Т.6. - б.5. КОМЕНТАР С ОБИДНИ ДУМИ СЕ НАКАЗВАТ С ОТСТРАНЯВАНЕ.       - б.7. ЗА АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ: ОТСТРАНЯВА СЕ ЧОВЕК или ОТБОР! - б.8. ИЗВЪНРЕДНИ СЪБИТИЯ СЕ НАКАЗВАТ ОЩЕ И С РЕШЕНИЕ НА  УС!                                                             В). Чистенето на ВТОРО ДОНЕ Е - ЗАБРАНЕНО!!!  УЛЕЙ!!!- ЗАБРАВИ!!!                                         – в.1. Преди началото на всеки мач, игрището може да се подравни и почисти.  СЛЕД І-ва ТОПКА НИЩО НЕ СЕ ПИПА.                                                 – в.2. Играч има право да почисти зоната в кръга, след маркиране. ТОЙ Е ДЛЪЖЕН  ДА възстанови настилката, след края на ръката.              Г). Бавна, „провлачена” походка или търсене на НЕЩО, /например ролетка/, на места, дето я няма.  – Е УМИШЛЕНО БАВЕНЕ!!!

ФЕРПЛЕЙ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИ И НАЙ-ВЕЧЕ ЗА ПУБЛИКА:

Д). ОТБОРИ ПРИКЛЮЧИЛИ СВОИТЕ МАЧОВЕ СА ДЛЪЖНИ ДА НЕ ПРЕЧАТ НА ТЕЗИ, КОИТО ДОИГРАВАТ РЕШИТЕЛНИТЕ СИ ТОПКИ КАТО: -д.1. Ако се движат близо до играч, застанал в кръга СЕ СПИРАТ ДО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ХВЪРЛЯНЕТО.                                                                        –д.2. Ако играч или зрител не спазва това, СА ДЛЪЖНИ ДА ГО СПРАТ. –д.3. Ако играч или зрител попречи по невнимание на ИГРАЕЩ, едно просто извинение е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО И Е ИЗХОД ОТ ПРОБЛЕМА.          – д.4. АКО ИГРАЕЩ, Е ПРИНУДЕН ДА ИЗВИКА АРБИТЪР ПРИ НАХАЛЕН ОТГОВОР на играч или зрител, арбитърът ОТПРАВЯ ЗАБЕЛЕЖКА КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на КЛУБА на ВИНОВНИЯ играч или зрителя/ФЕН/.       - д.5. АКО ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КЛУБА НЕ ПРЕДПРИЕМЕ НУЖНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ НЕ УСПЕЕ ДА СЕ СПРАВИ С ПРОБЛЕМА, УС И СК ВЗЕМАТ РЕШЕНИЕ ВЕДНАГА, ТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО И ОКОНЧАТЕЛНО. – д.6. ОТСРАНЯВАНЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ СТАВА  ДОБРОВОЛНО, СЪС СЪДЕЙСТВИЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ИЛИ С ОРГАНИТЕ НА МВР.

Е). ПУБЛИКАТА – НАШИ ФЕНОВЕ И ПОТЕНЦИАЛНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ:

- ВСИЧКИ, КОИТО ОБИЧАТ ПЕТАНК, ИСКАТ И ТРЯБВА ДА РАБОТЯТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО МУ, КАТО НАПРАВЯТ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:                    1. Привлечете вниманието на свои приятели или случаен зрител и му обяснете КАКВО ПОВЕДЕНИЕ ТРЯБВА ДА ИМА В БЛИЗОСТ ДО ИГРАЧИ.                        2. Обяснете правилата на Петанк с анализ на играта, която гледате.     3. Покажете в странично поле, основните техники за поантиране.        4. Да изработим критерии за ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ В БФП- явно времето е дошло. Двуетапен прием с изпитателен срок /1 сезон/.

 

ВНИМАНИЕ: ПРЕВИЛАТА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ВЛИЗАТ В СИЛА СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯ И ДЕЙСТВАТ ДО ВРЪЧВАНЕ НА МЕДАЛИТЕ – БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ МЕЖДУ МАЧОВЕТЕ И ОБЕДНАТА ПОЧИВКА !!!

 

СИГУРЕН СЪМ, ЧЕ ИМА ОЩЕ МНОГО НЕЩА ЗА КОМЕНТИРАНЕ – ЕДВА ЛИ НЯКОЙ ТУК ЗНАЕ ВСИЧКО ПО ТЕМАТА. АЗ СЪЩО J- МОЛЯ, ПОСТАВЯЙТЕ ВЪПРОСИ И ДО КРАЯ НА МАРТ ДА ИМА ПРИЕТ КОДЕКС.

НА ВСЕКИ, КОЙТО ПОСТАВИ НЕКОМЕНТИРАН ОТ МЕН КАЗУС, БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.

ВЪПРОС:  ПРИЕМАТЕ ЛИ МНЕНИЕТО, ЧЕ НАЙ-ДОБРЕ СЕ  НАУЧАВАТ ПРАВИЛАТА, КОГАТО СЕ ПРИЛАГАТ ВИНАГИ, ДОРИ В СВОБОДНАТА ИГРА ЗА УДОВОЛСТВИЕ?

ГР. СОФИЯ                                                          СЪСТАВИЛ: 

12.01.2017                                                            АНДРЕЙ  АНДРЕЕВСКИ

 


Добавено 31/03/2017/