ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПЕТАНК

ПРАВИЛНИК  ЗА  УСТРОЙСТВОТО  И  ДЕЙНОСТТА  НА

БЪЛГАРСКА  ФЕДЕРАЦИЯ  ПО  ПЕТАНК

 

Настоящият Правилник урежда неконкретизирани от Устава на Българската федерация по петанк (БФП) правила и е задължителен за всички членове на БФП.

Правилникът съдържа следните основни раздели:

Раздел А:   ПРИЕМАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ В БФП

Раздел Б:   КАРТОТЕКИРАНЕ В БФП

Раздел В:   СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРАВИЛНИК ПО ПЕТАНК

Раздел Г:   ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА

Раздел Д:   МЕЖДУНАРОДЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР

Раздел Е:   ДЕТСКО - ЮНОШЕСКА ШКОЛА

Раздел Ж:  СЪДИЙСКИ ПРАВИЛНИК

Раздел З:   ТРЕНЬОРСКА КОЛЕГИЯ И ТРЕНЬОРСКИ СЪВЕТ, НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ И НАЦИОНАЛНИ СЕЛЕКЦИОНЕРИ

 

А. ПРИЕМАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ ПО ПЕТАНК В БФП

 

I. СПОРТЕН ЛИЦЕНЗ

1. БФП е лицензирана спортна организация към Министерство на младежта и спорта.

2. БФП е единствената организация в страната, която притежава всички права по отношение на спорта петанк.

3. БФП е редовен член на Международната федерация по петанк и провансалска игра /FIPJP/, Европейската конфедерация по петанк (CEP) и на Балканската федерация по Петанк, Лионез и Рафа (БФПЛР).

 

II. ЧЛЕНСТВО В БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПЕТАНК

1. Клубовете по петанк (КП) са доброволни сдружения на граждани, регистрирани като Спортни клубове (СК) - юридически лица с нестопанска цел или капиталови търговски дружества, които развиват, популяризират и осъществяват тренировъчна и спортно-състезателна дейност в областта на петанк. КП в едномесечен срок от придобиване качеството на юридическо лице, подават документи в БФП за вписване в Националния регистър на спортните организации. Вписването на КП в Националния регистър е официално признаване и разрешение за осъществяване на спортна дейност в областта на петанк с произтичащите от това права, задължения и отговорности.

2. Необходими документи за членство в БФП:

а/ Заявление до УС на БФП за членство;

б/ Удостоверение от Агенция по вписванията за вписани обстоятелства и обявени актове;

в/ Декларация, че приемат Устава на БФП;

г/ Списък на състезателите за картотекиране;

д/ Устав на клуба;

е/ Декларация по образец, съгласно чл. 21, ал1 , т 8 от ЗФВС;

ж/ Списък по образец, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 9, доказателства за образованието, професионалната правоспособност, квалификация и опит на лицата, които извършват обучението, тренировъчната и състезателната дейност в клуба, както и договорите с тези лица.

3. Всеки СК може да участва и да бъде класиран във всички състезания на БФП ако са изпълнени следните условия:

а/ Редовен член е на БФП;

б/ Вписан е в Националния регистър на Министерство на младежта и спорта;

в/ Има платен членски внос и картотекирани състезатели към БФП. Клубове за хора с увреждания, приети  за членове на БФП не заплащат годишен членски внос.

4. Членският внос към БФП се внася в срок до 31 март всяка година. Той се определя от ОС на БФП.

Забележка :УС може да определя и други срокове за внасянето му, но не по–късно от провеждането на първи кръг от Държавното първенство (ДП) за триплети. Състезатели от СК, не внесъл членски внос до определения срок нямат право на участие в Държавни първенства до внасянето му. Спортни клубове, приети за член на БФП след 1 юни, заплащат 50 % годишен членски внос за съответната година.

5. Клуб, който не внесе членския внос до определения срок, не картотекира състезатели и не участва в турнири, първенства и мероприятия на БФП в рамките на една календарна година, съгласно Устава, прекратява членството си, чрез отпадане за следващата една година.

6. Клуб, прекратил членството си чрез отпадане може да възстанови членството си в БФП, след като изпълни условията за членство.

 

Б. КАРТОТЕКИРАНЕ В БФП

 

I. ОБЩИ ПРАВИЛА

1. Настоящият правилник регламентира картотекирането и регистрацията на състезателите по петанк и преотстъпване на състезателните им права.

2. „Картотекирането“ е акт, с който се създават състезателни права за определено физическо лице, придобиващо статута на спортист.

3. „Регистрацията“ на състезателите е задължителен процес за спортния клуб, който картотекира състезатели.

4. „Спортистите - аматьори по петанк“, са лица, които провеждат системна тренировъчна и състезателна дейност, но за тях не е основна професия.

5. „Състезателни права“ са: съвкупност от правото на спортиста да участва в тренировъчната и спортно-състезателната дейност на клуба по петанк, както и свързаните с това имуществени и неимуществени права.

6. „Преотстъпване на състезател по петанк“ е нормативно регулиран акт за промяна в клубната принадлежност и състезателните му права.

 

II. КАРТОТЕКИРАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА

1. По предложение на спортните клубовете, БФП предоставя състезателни права и картотекира състезатели по петанк, които са български граждани.

2. Картотекирането на състезателите е задължителен акт, чрез който те получават състезателни права за срок от една спортно-състезателна година. Клубовете ежегодно предлагат спортисти за картотекиране от 20 до 30 декември. След тази дата може да бъдат картотекирани състезатели между 20 и 31 март (преди провеждането на първия кръг от Държавното първенстно (ДП) триплети) и между 20 и 30 август. Картотекирането вследствие осъществено преотстъпване се извършва целогодишно. Състезатели на новоприет в БФП спортен клуб, могат да бъдат картотекирани през цялата година. Състезатели, некартотекирани през предходната година, също могат да се картотекират целогодишно.

3. Редовно картотекирани състезатели в БФП могат да се състезават само от името на СК, който е заплатил в срок членския си внос.

В състезания от Годишния спортен календар /ГСК/ и Държавния спортен календар (ДСК), спортист може да се състезава само от името на клуба, към който е картотекиран.

4. Клубовете ежегодно предлагат състезатели за картотекиране по утвърден от УС образец, който предоставя информация:

(а) за състезатели, картотекирани предходната спортно-състезателна година. Секретарят на БФП, съвместно с отговорника по картотеката от УС сверява еднаквостта на старата и новата картотека, одобрява и заверява;

(б) за състезатели, които не са картотекирани предходната спортно-състезателна година. Секретарят на БФП, съвместно с отговорника по картотеката от УС проверява самоличността и издава нова картотека;

(в) при преотстъпване на състезател. Секретарят на БФП, съвместно с отговорника по картотеката от УС проверява самоличността, както и договора за преотстъпване, подписан от Председателите на двата клуба и след констатиране на редовността им, картотекира наново този състезател.

5. Председателите на СК представят в БФП или изпращат на електронната поща на БФП списък за картотекиране, съдържащ: трите имена, година, месец и дата на раждане, снимка паспортен формат. БФП има право да поиска представяне и на лична карта за удостоверяване на самоличност. Освен това се представя документ за платена сума за картотекиране или тя се заплаща на място.

Таксата за картотекиране е 10 лв. за състезател от 20 до 30 декември и 12 лв. след 1 януари. При преотстъпване – 50 лв. Безплатно за лица под 18 години, както и за хора с увреждания. Таксата може да бъде променяна от УС на БФП за следваща година.

6. Председателите на клубовете носят отговорност за достоверността на подадените данни.

7. Клубовете нямат право да задържат състезателните права на състезател по петанк повече от една спортно-състезателна година.

8. По предложение на спортните клубовете, БФП може да картотекира и състезатели по петанк, които са граждани на други държави – членки на Европейския съюз, на страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, както и чужденци, пребиваващи в Република България на законно основание за срок не по-кратък от 6 месеца. Необходимо е представяне на съответни удостоверяващи документи. Те имат право на участие в състезания от Годишния спортен календар, с изключение на Държавните първенства и квалификации за СП, ЕП и БП.

9. СК, които са членове на БФП, могат да предлагат за картотекиране спортисти, заплатили клубния си членски внос в следните случаи:

а) при наличие на писмено заявление до СК от спортиста за първоначално картотекиране.

б) при наличие на молба за преотстъпване на състезателни права.

10. Лице на възраст под 18 години може да бъде картотекирано от клуб като състезател по петанк, при спазване разпоредбите на чл. 3 и 4 от Закона за лицата и семейството.

11. При смяна на клубна принадлежност се извършва картотекиране в новия клуб и регистрация на състезателя.

12. Състезателните права, произтичащи от картотекирането, се прекратяват:

а) по взаимно съгласие на страните;

б) при писмено изразено желание на картотекираното лице пред БФП;

в) с изтичане срока на картотекиране;

г) при смърт или поставяне под пълно запрещение на картотекираното лице;

д) при заличаване регистрацията на клуба.

е) при налагане на наказание, с решение от ОС или УС при дисциплинарни или други провинения на лицето.

13. Състезателните права на спортистите аматьори се упражняват за срока на картотекирането.

14. Състезателят има право на преотстъпване в друг клуб еднократно през спортно-състезателната година. Регистрацията на състезателите се извършва в БФП по заявка от клуба, към който е картотекиран състезателя и включва следното:

а) представят се следните документи: актуална снимка паспортен формат, декларация с лични данни; списък по утвърден образец; молба или писмено съгласие за получаване на състезателни права от родител или настойник за лицата под 18г. възраст, както и такса за преотстъпване към БФП, в размер на 50 лв.

б) заплатен годишен членски внос от клуба към който се преотстъпва състезателя.

в) данните се записват в компютърната картотека под пореден номер, а документите се завеждат в архива на БФП.

г) издава се състезателна карта по утвърден образец.

д) при регистрация на състезател, променил клубната си принадлежност старата състезателна карта се връща и се завежда в архива на БФП.

15. На всички състезания по петанк, редовността на състезателите се установява от състезателната карта, издадена от БФП.

16. Отборите на СК могат да участват в състезания само ако всички състезатели са картотекирани и регистрирани.

17. На благотворителни и демонстрационни турнири могат да участват и некартотекирани спортисти.

 

В. СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРАВИЛНИК ПО ПЕТАНК

 

I. ОБЩИ ПРАВИЛА

1. Настоящият Правилник регламентира спортно-състезателната дейност по петанк в Република България.

2. Спортните дисциплини са:

а) тройки /триплети/;

б) двойки /дублети/;

в/ един срещу един /сингъл /тет а тет//;

г) прецизна стрелба /избиване/.

3. Състезателите участват в следните възрастови групи: до 12г; до 15 г.; до 18г.; до 23 г.; жени; мъже и ветерани +55 г.

4. Годишен спортен календар (ГСК) е система за целесъобразно подредени във времето състезания по спорта петанк, включващи Държавни първенства (ДП), Международни първенства (МП), турнири и състезания по петанк от всякакъв ранг.

5. Държавен спортен календар (ДСК) е система за целесъобразно подредени във времето ДП и квалификации за Световни, Европейски, Балкански и други първенства и турнири по петанк.

 

II. СТАТУТ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ

1. Само редовно картотекирани спортисти на БФП имат право да участват в състезания от ГСК и ДСК в България и в чужбина, както и в турнири на Световната, Европейска и Балканска федерации по петанк. В ДП, СП, ЕП и БП участват само български граждани.

2. Задължения на състезателя по петанк:

а/ да спазва принципите, установени в Европейската спортна харта. и Кодекса на спортната етика - приети от Съвета на Европа;

б/ да не употребява допингови средства и прилага допингови методи в тренировъчната и състезателната дейност с цел повишаване спортните си постижения;

в/ да спазва спортната етика и опазва престижа на спорта петанк и БФП;

г/. да спазва общозадължителните актове на БФП, уреждащи участието в тренировъчната и състезателната дейност по петанк на всички равнища;

3. Състезателят по петанк има право:

а/.на защита здравето, моралната и физическа неприкосновеност;

б/ на защита от експлоатация за политически, комерсиални и финансови интереси, от вредни и унизителни действия;

в/ на награди и специална помощ в тренировъчната и състезателната дейност;

г/ да участва в тренировъчна дейност и състезания по петанк;

д/ на средства за покриване на част от разходите по участие в тренировъчна и състезателна дейност.

 

III. СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ

1. Състезанията се провеждат по Швейцарска система; в една или няколко групи всеки срещу всеки; на двойна елиминация или друга система според съответната наредба за турнира.

 

IV. ПРАВА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПЕТАНК

1. Състезанията по петанк се провеждат под егидата и контрола на БФП.

а) Подготовката и организацията на състезанията се осъществява от УС на БФП и СК – членове на БФП

б) БФП ежегодно приема Годишен спортен календар /ГСК/ и Държавен спортен календар /ДСК/.

2. Правото за организиране на турнири по петанк се дава от БФП при наличие на писмена заявка от СК - член на БФП. В определени турнири от ГСК на БФП и спортни празници, по решение на УС на БФП могат да участват и некартотекирани състезатели, като се спазва регламента обявен от организатора.

а) Състезателите - участници в турнири, заплащат в касата на СК - организатор такса за участие /ако има определена такава/ в размер определен от него;

б) На състезанията по петанк могат да се връчват купи, грамоти, предметни и парични награди. Паричният награден фонд се съгласува с БФП;

в) Всеки клуб, организирал турнир от календара на БФП предоставя 15 % от събраната такса участие или всякакви други такси за турнира до 7 дни след приключването му. Тези средства се използват за развитие на детско-юношеския петанк. Това не важи за благотворителни турнири, турнири за хора с увреждания и пилотни турнири с цел популяризиране на петанк.

3. Организаторите на състезания по петанк имат следните задължения:

а) да осигурят: терен за провеждане на състезанията, подходящи условия за работа на съдийската и секретарската комисия; охрана, медицинско лице и др. технически лица;

б) организаторите изпращат Наредба за състезанието до всички СК по петанк, членове на БФП, съдържаща предварителна програма, най-малко 7 дни преди състезанието;

в) Състезанията може да започват, обичайно не по-рано от 9:00 часа;

г) Наредбите за турнирите от ДП и квалификации се публикуват поне една седмица преди началото на турнира;

д) Организаторите на всяко състезание – Главният съдия и/или Председателят на СК – организатор, се задължават, в срок до 7 дни от приключването му, да предоставят на БФП доклад (протокол) за турнира по образец.

4. Състезанията по петанк се организират при следните условия:

а) Състезания от ДСК не могат да се провеждат на една и съща дата.

б) Състезания извън ДСК не могат да се провеждат на една и съща дата с такива от ДСК.

 

Г. ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА

 

I. ОБЩИ ПРАВИЛА

1. БФП всяка година в срок до 31 декември изготвя проект за ДСК за предстоящата състезателна година. Състезанията от ДСК се провеждат в следните дисциплини за жени и мъже: триплети, дублети, сингъл, прецизна стрелба. Провежда се и Държавно отборно първенство (ДОП). Във възрастови групи до 12, 15 и 18 години, се провежда Държавно първенство (ДП) дублети, общо за юноши и девойки в един кръг. При ветерани плюс 55 г. се провежда ДП триплети в един кръг.

2. ДП за триплети протича в 3 кръга, като в последния финален кръг участват 16-те отбора с най-висок рейтинг от първите 2 кръга, и първите шест отбора при жените.

3. В състезанията – триплети и дублети не се допускат смесени отбори – със състезатели от различни клубове, съгласно чл. 69, ал. 5 от ЗФВС.

4. Всеки клуб има право да участва в ДП. При обективна необходимост, УС на БФП може да редуцира броя на отборите от един клуб, като това се посочва в Наредбата за провеждане на състезанието.

5. За всяко състезание по петанк, съдийската комисия назначава ръководство – един или двама съдии и администратор.

6. Преди всеки кръг от ДП, клубовете представят до ръководството на състезанието списък с имената на отборите и състезателите, които ще участват, до срока посочен в Наредбата. В отборите могат да влизат само картотекирани български граждани.

7. В деня на провеждане на кръг от ДП, състезателите от отборите, заявени предварително от клубовете, се регистрират лично пред ръководството на състезанието до 10 мин. преди старта. Неявилите се в този срок отбори отпадат от участие в състезанието.

8. Всички мачове при триплети са с тайм-лимит от минимум 45 минути. В полуфиналните и финални срещи може да няма тайм-лимит. При мачовете на дублети тайм-лимитът е минимум 40 минути. При мачовете на сингъл, тайм-лимитът е минимум 35 минути. Играят се два допълнителни кошонета за всички турнири с тайм-лимит. При различни екстремни ситуации, организаторите на състезанието могат да намалят времетраенето на срещите, както и на допълнителните кошонети.

9. Всеки отбор има право на една замяна в състава си след регистрирането му в началото на турнира. Замяната на играч в двойки, или на един или двама играчи в тройки, е разрешено само до официалното обявяване на началото на състезанието (сигнален пистолет, свирка, съобщение и т.н.), при условие че заместникът (заместниците) не е ( не са били ) регистриран/регистрирани в състезанието, като член на друг отбор.

10. Оспорване на краен резултат се прави устно, в момента след края на срещата до Ръководството на състезанието – съдия или администратор. Писмена жалба се подава до Арбитражната комисия и Комисията по етиката. до 24 часа след края на състезанието. Ако Комисиите не вземат отношение до 72 часа, се подава писмен сигнал до УС на БФП.

11. При участие в срещи от ДП състезателите в отбора трябва да са с еднакви екипи.

12. За всяко ДП се излъчват по два или минимум един спортен клуб СК от съответния град, съорганизатори на БФП, които са отговорни за подготовката на игрищата и помагат в цялостната организация. Тези клубове може да се определят още при изготвянето на ДСК.

13.Всеки състезател - участник в ДП, заплаща  такса участие в размер на един лев. Средствата се използват за развитието на детско – юношеския петанк.

 

II. СЪСТЕЗАТЕЛНИ СИСТЕМИ

1. Системата, по която се провеждат състезанията от турнирните кръгове е в зависимост от броя на отборите, заявили участие в тях.

а/ До 7 отбора (вкл.), системата е „всеки срещу всеки”. Крайното класиране се определя от следните критерии:

1.Брой победи;

2. Пряк двубой;

3. Точкова разлика;

4 .Повече отбелязани точки.

При повече от 2 отбора с равен брой победи, критериите са:

1. Брой победи;

2.Точкова разлика;

3.Повече отбелязани точки;

б/ От 8 до 12 отбора – „Швейцарска система” с три предварителни кръга. Продължават първите четири. За влизане във финала играят 1-ви срещу 4-ти и 2-ри срещу 3-ти;

в/ От 13 до 16 отбора - „Швейцарска система” с четири предварителни кръга. Продължават първите четири. За влизане във финала играят 1-ви срещу 4-ти и 2-ри срещу 3-ти;

г/ От 17 до 24 отбора - „Швейцарска система” с пет предварителни кръга. Продължават първите четири. За влизане във финала играят 1-ви срещу 4-ти и 2-ри срещу 3-ти;

д/ при над 24 отбора - „Швейцарска система” с пет предварителни кръга. Продължават първите осем. За влизане във полуфинала играят:

А. 1-ви срещу 8-ми. B. 2-ри срещу 7-ти;

C. 3-ри срещу 6-ти.  D. 4-ри срещу 5-ти;

Полуфиналите са A-D и B-C.

 

III. ТОЧКОВА СИСТЕМА И РЕЙТИНГ

1. Когато броя на отборите е до 12 включително, рейтинг точките се разпределят на състезатели от отборите класирани от 1-во до 6 -то място. За 1 - во място на играч се присъждат по 6 точки, за второ – 5, за трето - 4, за четвърто – 3, за пето – 2 и за шесто място – 1. Към тези точки за крайното класиране се прибавят и броя на победите (по една точка за победа).

2. Когато броя на отборите е от 13 до 16 вкл.. рейтинг точките се разпределят на състезатели от отборите класирани от 1-во до 8-мо място. За първо място на играч се присъждат по 8 т., за второ място – 7 т., и т. н. Към тези точки за крайното класиране се прибавят и броя на победите (по една точка за победа).

3. Когато броя на отборите е от 17 до 24 вкл., рейтинг точките се разпределят на състезатели от отбори класирани от 1во до 12 то място. За първо място се присъждат 12 т., за второ място – 11 т. и т. н. Към тези точки за крайното класиране се прибавят и броя на победите (по една точка за победа).

4. Когато броя на отборите е над 24 , рейтинг точките се разпределят на състезатели от отбори класирани от 1-во до 16-то място. За първо място се присъждат 16 т., за второ място – 15 т., и т.н. Към тези точки за крайното класиране се прибавят и броя на победите (по една точка за победа).

5. Точките се сумират и определят индивидуалния годишен рейтинг на състезателя, както и клубния годишен рейтинг. Резервните състезатели на отборите получават точки, само ако са взели участие в поне един мач от цялото състезание, дори и като смяна.

6. Клубният рейтинг се определя от сбора на точките на състезателите към съответния клуб.

7. Според сбора от точките от трите кръга, се определя крайното класиране на отборите и се формира индивидуален и клубен рейтинг за всяка спортно-състезателна година. Държавният шампионат се печели от отбора, събрал най-много точки от трите кръга.

 

Д. МЕЖДУНАРОДЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР

 

1. Състезанията по петанк се провеждат в съответствие със системата и правилата на Международната федерация по петанк и провансалска игра/ FIPJP/. Те важат за всички национални федерации /сдружения, които са членове на FIPJP.

2. Всеки СК по петанк, член на БФП, може да участва с отбори в международни турнири и фестивали по петанк, след уведомление до УС на БФП за участващите състезатели. След приключване на турнира клубът представя информация до УС на БФП за резултатите от участието.

3. Световни, Европейски и Балкански, първенства се провеждат отделно за жени и мъже.

4. На Световни, Европейски и Балкански първенства, участва отбор или състезател /статут на национален отбор/ от БФП, спечелил квалификациите за него, избран от селекционера на националния отбор (ако има такъв) или с решение на УС на БФП, при положение, че първите четири отбора, които печелят право на участие се откажат, не е спечелена квота за състезанието и др.

Един клуб може участва само с по един отбор в квалификациите. В квалификациите за участие в дисциплини с повече от един кръг на ДП, право на участие имат първите четири отбора по едногодишен рейтинг от предходната година. Ако се откаже някой от тях, мястото му се заема от следващия в класирането по едногодишния рейтинг, а при липса на желаещи, УС може да вземе решение за изпращането на какъвто и да е отбор. В този случай той заминава изцяло на свои разноски.

За участие в Еврокупа, както и за ЕП и СП ветерани, по право се класира отборът – шампион от предходната година. За участие в други СП, ЕП, БП, и турнири, право на участие могат да имат шампионите от ДП провеждани в един кръг, но само, ако това условие е било обявено предварително.

За участие в СП или ЕП формат сингъл, дублети жени, дублети мъже и микс, участниците се определят след квалификации, с формат подобен на самото състезание. При липса на желаещи, УС може да вземе решение за изпращането на какъвто и да е друг отбор. В този случай той заминава изцяло на свои разноски. В квалификации за тези първенства могат да участват само български граждани.

5. За всеки квалификационен турнир, БФП определя такса участие. Тя е както следва:150 лв. за отбор триплети, 100 лв за дублети и 50 лв. за сингъл, както и 150 лв. за четиримата участници в СП или ЕП на сингъл, дублети жени и микс. Таксата се внася в касата на БФП, или превежда по банков път, заедно с подаване на заявката или най-късно до изтичане срока за заявки обявен в Наредбата за турнира. Таксата участие се разпределя по следния начин - 70% за отбора победител и 30 % за организирането на квалификациите от БФП.

Отбор, заявил се за квалификации, може да се откаже писмено до 72 часа преди започването им, при което получава 50 % от депозираната такса участие.

При неявяване на заявен отбор за квалификации за СП, ЕП, БП или друг международен турнир и при положение, че не е отказана заявката писмено или с имейл до БФП поне 72 часа преди насрочването им, той заплаща следните неустойки, извън таксата участие: 150 лв. за триплети, 100 лв. за дублети и 50 лв. за сингъл.

6. Необходимите документи за участие в Европейски и Световни първенства се подготвят от БФП и класиралия се отбор и се и подават от БФП.

При оттегляне (отказване от участие в първенството) на заявен класиран отбор за СП или ЕП, освен при промяна на мястото на провеждане, до 1 месец преди първенството, клубът, чиито представител е отбора, заплаща неустойка в размер на 300 лв. за триплети, Еврокупа и ЕП или СП формат сингъл, дублети жени и микс и 200 лв. за други дисциплини.

При оттегляне (отказване от участие) по-малко от 1 месец преди започване на първенството глобата е в размер на 500 лв - за триплети, Еврокупа и ЕП или СП формат сингъл, дублети жени и микс и 300 лв. - за други дисциплини; при неплащане на глобите в срок от един месец, се спират състезателните права на провинените до края на следващия сезон.

7. Финансовите разходи по участие в първенства и турнири са за сметка на състезателите. БФП подпомага финансово участниците в Световни и Европейски първенства с до 150 лв. за състезател.

8. При участия в международни първенства и турнири, състезателите в отбора трябва да са с еднакви екипи.

9. Критериите за класиране при квалификационните турнири, са като тези при провеждане на Държавните първенства.

10. Участието на спортния клуб в Еврокупата е изцяло за негова сметка. При оттегляне (отказване от участие) на заявен клуб за Еврокупата, преди теглене на жребия или след това, клубът заплаща и наложената санкция на БФП от СЕР.

 

Е. ДЕТСКО - ЮНОШЕСКА ШКОЛА

 

1. Настоящият Правилник важи и за Детско-юношеския петанк към БФП, с направените уточнения в настоящия раздел.

2. Възрастови групи - до 12 г., до 15 г., до 18 г. и до 23 години.

3. Картотекиране - безплатно за всички лица до 18 години .

4. Всеки СК трябва да има Детско-юношеска школа.

5. Лицата под 14 г. могат да извършват тренировъчна и състезателна дейност, след като родителите или настойниците им подпишат декларация.

6. Представители на Детско-юношеската школа, с навършени 12 г. могат да участват в турнирите и на мъжете и жените.

7. Годишният рейтинг при децата е отделно от този на възрастните.

8. Всички мачове са с тайм-лимит 35 мин. и два допълнителни кошонета

 

Ж: СЪДИЙСКИ ПРАВИЛНИК

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият правилник регламентира всички въпроси по дейността на съдиите и съдийските комисии (СКм) по петанк към Българска федерация по петанк (БФП)

2. Целта на Правилника е:

2.1. Да определи състава и задачите на съдийската колегия;

2.2. Да определи състава и дейността на съдийските комисии;

2.3. Да определи правата и задълженията на отделните съдии – главен, резервен, оперативен (член на съдийска комисия).

 

II. СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ

1. Съдийската колегия (СКл) обединява всички съдии по петанк, притежаващи съдийски лиценз признат от БФП. СК по петанк могат да предлагат лица за обучение и лицензиране на съдии.

2. Съдийската колегия по петанк има следните задачи:

- подпомага повишаването на квалификацията на съдиите по петанк

- осигурява компетентни съдии за провеждане на всички състезания по петанк в страната.

3. Членство в СКл се прекратява:

а) по собствено желание, чрез подаване на писмена молба до СКл;

б) в случай на дисциплинарно изключване от СКл.

 

III. РЪКОВОДСТВО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ (СКл)

1. Ръководен орган на СКл е Съдийския съвет (СС), който:

- Приема актове (правилници, наредби и др.), съобразени с международните изисквания;

- Приема правила за класация и декласация на състезателите по петанк от ГСК и ДСК;

- Анализира и оценява дейността на съдийската комисия за всяко състезание;

- Определя реда за получаване на квалификация на съдия по петанк;

- Регламентира реда за категоризация и прекатегоризация на съдийския състав;

- Разпределя съдийските наряди от ГСК и ДСК и международния календар;

- Следи за спазване на професионалната етика и морал на съдийския състав;

- Поддържа редовно картотеката на съдиите, в която се вписват участия в курсове и семинари, поощрения и наказания;

- Подбира и предлага на УС списък със съдиите за квалификация и преквалификация на международно ниво.

2. Председателят на СС, броят на членовете на СС и поименния състав на СС, се избират от Управителния съвет (УС) на БФП.

2.1. СС има мандат равен на мандата на УС на БФП.

2.2. Председателят на СС е член на СС.

3. Съдийския съвет отчита своята дейност пред УС на БФП.

4. СС трябва да провежда заседание не по – рядко от три месеца.

4.1. Заседанията се провеждат по решение на Председателя на СС, като известяването на членовете на СС се извършва писмено и/или устно от него, най-малко една седмица преди датата на провеждането на заседанието, с указване на място, ден, час и дневен ред.

4.2. Председателят на СС ръководи заседанието.

4.3. Редовно е заседанието, на което са присъствали 50%+1 от състава на СС.

4.4. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член на СС се удостоверява в протокола (чрез подпис) от председателстващият заседанието, както и другите участници в него.

4.5. При необходимост и при изключителни случаи, СС може да вземе решение и без да бъде проведено заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на СС.

4.6. При необходимост Председателят на СС може да свика няколко заседания за вземане на решение по даден въпрос.

4.7. СС има право да ползва при необходимост и външни компетентни органи и специалисти.

4.8. Решенията на СС се взимат с явно гласуване, с обикновено мнозинство. Председателят има право на глас при гласувания.

4.9. Протокол от решенията на СС се изготвя в минимум два екземпляра /копия/- за документацията на УС на БФП и за СС.

4.11. Всички молби, жалби и други документи се подават до Председателя на  СС.

4.12. СС разглежда документите и отговаря писмено в едномесечен срок от датата на получаването им.

4.13. Решенията на СС могат да бъдат оспорвани пред Общото Събрание на БФП и Арбитражната комисия на БФП.

4.14. След приключване на всяка спортно-състезателна година, СС изготвя доклад, в който прави анализ на работата на съдийските комисии и набелязва мерки за подобряване работата им.

 

IV. СЪСТАВ НА СЪДИЙСКИТЕ КОМИСИИ ИЗВЪН ДП И КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СП, ЕП, И БП

1. Съдийските комисии, както и главен, резервен съдия, се определят от СС. Организатора на турнира (не по-късно от 1 месец преди датата на провеждането му), чрез писмо до БФП, предлага съдия за домакинската квота –   един съдия.

2. По желание на организатора на открит турнир, СКм може да бъде само от един съдия.

 

V. СЪСТАВ НА СЪДИЙСКИТЕ КОМИСИИ ЗА СЪСТЕЗАНИЯ ОТ ДСК

1. За състезанията от ДСК, трябва да има минимум един главен съдия и един администратор.

2. Съдия възпрепятстван по обективни или субективни причини да участва в дадено състезание, за което е определен и известен, задължително информира устно и писмено Секретаря на БФП, организатора на състезанието и Председателя на СС, най-късно до три дни преди провеждане на състезанието.

2.1. Отказът за участие, на съответния съдия в състезанието за което е определен, се вписва в протокола и СС определя друг съдия.

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГЛАВНИЯ СЪДИЯ

1. Главният съдия има следните права:

а) да прекрати състезание при грубо неспазване на задълженията от страна на организаторите;

б) да прекрати състезание при извънредни ситуации застрашаващи сигурността и достойнството на участниците (състезатели, съдии, треньори, техн. лица и др.);

в) да не допуска до участие в съдийска комисия съдия, който няма валиден съдийски лиценз;

г) да предлага пред СС дисциплинарно наказание на съдия, който не спазва правата и задълженията си, изисквани от Статута на съдията;

д) да дисквалифицира състезатели за неспазване на Състезателния правилник

е) временно да спре състезанието, ако са констатирани нарушения на Състезателния правилник до отстраняването им;

ж) да взема решения по всички спорни случаи, които могат да възникват между организатори, треньори, съдии и състезатели;

з) да получава възнаграждения от БФП.

2. Главният съдия няма право да отменя оперативни съдийски решения на друг съдия в състезанието.

3. Главният съдия има следните задължения:

а) преди началото на състезанието да се информира относно присъствието на членовете на съдийската и секретарска комисия, да се запознае с всички необходими документи и да решава всички въпроси относно редовността на участниците в състезанието;

б) да се яви на терена минимум един час преди началото на състезанието;

в) да контролира състава на съдийската комисия. Когато съдия, определен за дадено състезание не може да изпълнява задълженията си, Главният съдия го замества с резервен съдия или ако няма такъв изпълнява задълженията на съдия. Може и при необходимост да замества член на съдийската комисия. В случай, че не се явят всички определени за състезанието съдии, Главният съдия редуцира броя на оперативните съдии;

г) да контролира дейността на съдийската комисия по отношение на:

- спазване правата и задълженията, произтичащи от Статута на съдията;

- своевременно заемане на съдийско място;

д) да следи за спазването на стандартизираното времетраенето на срещите;

е) да контролира дейността на секретарската комисия;

ж) да контролира водещия за спазване програмата за провеждане на състезанието и да прегледа състезателните списъци и да изисква при нужда документи, касаещи редовността на състезателите;

з) в три дневен срок след завършване на състезанието трябва да изпрати доклад до УС на БФП, които трябва да съдържа:

- резултатите от състезанието;

- оценка за съответствие на условията за провеждане на състезание съобразно изискванията на Състезателния правилник - размер и качество на терените, наличие на медицинско осигуряване, охрана и допълнителни условия за състезатели и съдии, поведение на публиката, времетраене, инциденти - ако има такива;

- оценка на дейността на съдийска и секретарска комисия;

- наложени наказания на състезатели, ако има такива;

- подадени жалби.

4. В случай, че Главният съдия не се яви или не може да изпълнява задълженията си, съдийската комисия с обикновено мнозинство избира друг Главен съдия.

 

VII. ДИСЦИПЛРИНАРНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ НА СЪДИИТЕ

1. В случай, когато Главен съдия в дадено състезание не се справи със задълженията си удостоверено с писмен документ – жалба, сигнал и др. подобни, съгласно изискванията на този Правилник, СС трябва на свое заседание да разгледа случая и да изрази отношение по него.

2. При нарушаване на изискванията на документите, регламентиращи дейността на БФП, СС на БФП налага следните дисциплинарни наказания на съдии по петанк:

А. Отстраняване от съдийство за срок от едно до пет състезания от ДСК;

Б. Отстраняване от съдийство за срок от една година;

В. Отстраняване от съдийство за период по-голям от една година.

3. Дисциплинарните наказания:

- се определят в зависимост от нарушенията и тяхната значимост;

- се налагат след като се разгледат писмените обяснения на нарушителите.

3.1. Правото на писмени възражения от наказани съдии до СС и Арбитражната комисия на БФП, е в срок до 15 дни от изготвяне на решението на СС.

 

VIII. ПООЩРЕНИЯ

1. По предложение на СС съвет в края на всяка спортно - състезателна година, УС на БФП може да определи морални и материални награди за съдии по петанк.

 

З. ТРЕНЬОРСКА КОЛЕГИЯ И ТРЕНЬОРСКИ СЪВЕТ, НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ И НАЦИОНАЛНИ СЕЛЕКЦИОНЕРИ

 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. С този правилник се определят устройството и дейността на Треньорската колегия (ТК) и Треньорския Съвет (ТС) на БФП.

 

II. ТРЕНЬОРСКА КОЛЕГИЯ

1. ТК се състои от всички редовно лицензирани в БФП треньорски кадри.

2. Ръководни органи на дейността на ТК са:

- Общо събрание (ОС) на ТК;

- Треньорски Съвет (ТС).

3. ОС на ТК се свиква поне веднъж годишно по решение на ТС.

4. ОС на ТК има следните пълномощия:

- избира Председател и състава на ТС;

- приема ежегодно отчета за дейността на ТС;

- приема програми за подпомагане и усъвършенстване дейността на треньорските кадри в БФП.

 

III. ТРЕНЬОРСКИ СЪВЕТ

1. ТС е специализиран орган на БФП, който подпомага УС на БФП и има следните правомощия:

- да прави предложения до УС по въпроси, касаещи спортно-състезателната дейност в спорта петанк  на територията на Р. България. Предложенията се внасят в УС на БФП от Председателя на ТС.

- разглежда други въпроси и задачи по дейността, възложени от УС на БФП.

2. ТС е с мандат равен на мандата на УС на БФП. Той се състои от минимум трима члена, но не повече от един представител на клуб – редовен член на БФП.

3. Председателят и всички членове могат да бъдат освободени преди изтичане на мандата, ако 50% + 1 от членовете на ТК пожелаят това и направят мотивирано предложение до УС на БФП.

4. При промяна на състава на ТС, промяната се утвърждава от УС на БФП.

5. Член на ТС може да бъде изключен от състава му и при:

- подаване на оставка пред УС на БФП;

- при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си;

- по решение на ОС на ТК

6. За трайна фактическа невъзможност се счита отсъствие от 3 поредни присъствени заседания на ТС.

7. ТС се събира на редовни заседания поне веднъж на 3 месеца.

8. Извънредно събрание на ТК се свиква с решение на УС на БФП по предложение на председателя на ТС, или по искане на 1/3 от членовете му.

9. Свикването на ТС и оповестяването на дневния ред се съобщават от председателя на ТС на членовете му най-късно 3 дни преди заседанието.

10. Писмените материали по въпросите от дневния ред, които ще се обсъждат на заседанието трябва да бъдат получени най-късно 2 дни преди заседанието.

11. Заседанието на ТС се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове.

12. Всеки член на ТС има право на един глас. Възможно е гласуване чрез директна конферентна връзка с членовете на ТС.

13. Решенията на ТС се взимат с обикновено мнозинство на гласовете.

14. Решенията на ТС могат да се обжалват от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок пред УС на БФП.

15. УС на БФП отменя решение на ТС, ако то противоречи на закона, на Устава на БФП или на правилниците и наредбите, приети от УС на БФП.

16. За заседанията на ТС се води протокол, в който се вписват: дата, присъстващите членове, дневен ред, обсъжданите въпроси и взетите решения. Задължително се вписват отрицателните вотове и мотивите за тях.

17. Протоколът се подписва от председателстващия, присъстващите членове на ТС и протоколчика на заседанието.

18. Съдържанието на всеки протокол на ТС се одобрява на следващото заседание на УС на БФП.

19. ТС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на ТС.

20. ТС може да вземе решение по електронна поща при съгласуване в оперативен порядък, като в този случай взетото решение следва да се впише в протокола от следващото заседание, като бъде отбелязано, че е съгласувано по електронна поща.

21.При необходимост, ТС привлича в своята работа допълнително координатори и експерти, които участват в изработването на материалите и тяхното обсъждане, без право на глас.

22. ТС изготвя и контролира изпълнението на етапните и годишни тренировъчни планове за подготовка и участие в състезанията.

23. ТС в изпълнение на своите задължение и въз основа на етапните графици, обсъжда хода на подготовката на националните отбори (НО), като:

/1/ Одобрява програма за подготовката и участието на националния отбор /НО/ в състезанията от Международните спортни календари;

/2/ Утвърждава личните тренировъчни планове на националните състезатели включени в НО, както и на тези, включени в разширения му състав за отделните възрасти;

/3/ Контролира и анализира състоянието на подготовката на НО. Необходимата информация и документи за обсъждане се представят на разположение на ТС от националните треньори 10 дни преди неговото заседание;

/4/ Съставя експертна оценка на извършената подготовка и ако е необходимо дава препоръки за нейното подобряване;

/5/ Осигурява по възможност необходимата спортно-техническа и методическа информация на членовете на ТК;

/6/ Дава ежегодна, мотивирана оценка за работата на треньорите и консултантите на НО.

24. ТС се отчита пред ТК и УС на БФП.

25. Всички нерегламентирани въпроси по организацията на работа на ТК и ТС, се решават от УС на БФП.

 

IV. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТРЕНЬОРСКИЯ СЪВЕТ

1. Председателят на ТС се избира от ОС на ТК.

2. Председателят на ТС:

- отговаря за дейността на ТС;

- председателства заседанията на ТС;

- разпределя отговорностите по различните направления в дейността на ТС между членовете му;

- внася в УС на БФП предложенията на ТС;

- може да участва в заседанията на УС на БФП без право на глас.

 

V.НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ И НАЦИОНАЛНИ СЕЛЕКЦИОНЕРИ

1. По решение на ОС на БФП, може да бъде предоставена възможност на Треньорския съвет, да вземе решение и предложи на УС на БФП национални селекционери за различни възрастови групи и дисциплини. Те може да се избират за различни срокове, като с тях се подписва договор, който може да бъде и безвъзмезден.

2. При избор на национални селекционери, квалификации за съответните международни състезания не се провеждат.

3. Националният селекционер представя пред УС на БФП и ТС критерии за подбор и кани участници в разширен национален отбор. Критериите за подбор се одобряват от Треньорския съвет. Препоръчително е да се използва и International Pass на FIPJP и други подобни методики.

4. Националният селекционер представя критерии за избор на национален отбор от разширения такъв и след приемането им от ТС започва работа по определянето му.

5. Договор на националния селекционер може да бъде прекратен с предложение от ТС предварително, при постигане на слаби резултати.

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Правилникът подлежи на изменение и допълнение в съответствие с настъпили изменения на Нормативните документи на БФП. настъпили изменения и допълнения в нормативната уредба, Устава на БФП, и писмено обосновани предложения от спортните клубове и УС.

2. Неуредени от този Правилник въпроси се решават от УС на БФП.

3. Този Правилник е приет на Общо събрание на БФП на 28.02.2020 година.

 

 

Председател на БФП:

 

.....................................

 


Добавено 25/08/2020/