Отчет за приходите и разходите на Българска Федерация по Петанк за 01.01.2017 - 31.12.2017

 

 

Наименование на разходите

Сума

 

 

Наименование на приходите

Сума

 

текуща година

предходна година

текуща година

предходна година

 

 

а

1

2

 

а

1

2

 

А

Разходи

 

 

Б

Приходи

 

 

 

1

Намаления  на запасите от продукция и незавършено  производство

0

0

1

Нетни приходи от продажби, в т.ч.

2

0

 

2

Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.

7

5

 

а) продукция

0

0

 

 

б) стоки

0

0

 

 

а) суровини и материали

4

2

 

 

в) услуги

2

0

 

 

б) външни услуги

3

2

 

2

Увеличение  на запасите от продукция и незавършено производство

0

0

 

3

Разходи за персонала,  в т.ч.

0

0

 

 

а) разходи за възнаграждения

0

0

 

3

Разходи за придобиване  на активи по стопански начин

0

0

 

 

б) разходи за осигуровки,  в т.ч.

0

0

 

 

аа) осигуровки,  свързани с пенсии

0

0

 

4

Други приходи, в т.ч.

12

8

 

4

Разходи за амортизации  и обезценка, в т.ч.

0

0

 

 

а) приходи от финансирания

0

3

 

 

Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)

14

8

 

 

а) разходи за амортизация  и обезценка на дълготрайни материални  и нематериални  активи,

0

0

 

5

Приходи от участия в дъщерни, асоциирани  и смесени предприятия, в т.ч.

0

0

 

 

аа) разходи за амортизация

0

0

 

 

бб) разходи за обезценка

0

0

 

 

а) приходи от участия в предприятия от група

0

0

 

 

б) разходи за обезценка на текущи

(краткотрайни)  активи

0

0

 

6

Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни)  активи, в т.ч.

0

0

 

5

Други разходи, в т.ч.

10

3

 

 

а) балансова стойност на продадените  активи

0

0

 

 

а) приходи от предприятия  от група

0

0

 

 

б) провизии

0

0

 

7

Други лихви и финансови приходи, в т.ч.

0

0

 

 

Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)

17

7

 

6

Разходи от обезценка на финансови активи, включително  инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.

0

0

 

а) приходи от предприятия  от група

0

0

 

 

б) положителни  разлики от операции с финансови активи

0

0

 

 

а) отрицателни  разлики от промяна на валутни курсове

0

0

 

 

в) положителни  разлики от промяна на валутни курсове

0

0

 

7

Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.

0

0

 

 

Общо финансови приходи (5+6+7)

0

0

 

 

а) разходи, свързани с предприятия от група

0

0

 

8

Загуба от обичайна дейност

3

0

 

 

б) отрицателни  разлики от операции с финансови активи

0

0

 

 

Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)

14

8

 

 

Общо финансови разходи (6+7)

0

0

 

9

Счетоводна  загуба (общо приходи -

общо разходи)

3

0

 

8

Печалба от обичайна дейност

0

0

 

 

Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)

17

8

10

Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)

3

0

 

9

Счетоводна  печалба (общо приходи -

общо разходи)

0

0

 

10

Разходи за данъци от печалбата

0

0

 

11

Други данъци, алтернативни  на корпоративния  данък

0

0

 

12

Печалба (9-10-11)

0

0

 

Всичко (Общо разходи+10+11+12)

17

8

Всичко (Общо приходи+10)

17

8

 

 

 

Дата: 21.03.2018

 

Съставител:  КАЛОЯН ИВАНОВ

 

Ръководител:  БОРЯНА КУКУШЕВА

 


Добавено 23/03/2018/