На вниманието на председателите на клубове! Информация относно ОС и пререгистрацията на СК в регистъра на ММС

Уважаеми Колеги,

С молба за спешност, представяме на вниманието на Спортните клубове следната информация:

1.    Предстои провеждането на годишното Общо събрание на БФП. В дневния ред на събранието ще бъде включено разглеждането и приемането на някои документи, като:

ü   Отчет за дейността на БФП през 2020 г.;

ü   Финансов отчет на БФП за 2020 г.;

ü   Проекто-бюджет на БФП  – 2021 г.;

ü   Годишна програма за развитие на спорта петанк на БФП през 2021 г.;

ü   Годишен спортен календар - 2021 г. – Проект на ГСК-2021 бе приет на заседание на  УС на БФП от 09.02.2021. и бе изпратен на спортните клубове по ел. поща на 12.02.2021 г., с молба за Вашите мнения, становища и мотивирани предложения;

ü   Евентуални изменения и допълнения към: Устав на БФП; Правилник за устройството и дейността на БФП /вкл. Правила за провеждане на състезания от ДСК/ и др.

Молим Спортните клубове, ако имат становища, мнения и мотивирани предложения по посочените и/или други документи, да ги формулират писмено и изпратят по ел. поща. в срок до 14.03.2021 г. След анализ на направените предложения от СК, ще бъдат окончателно изготвени документите влизащи в дневния ред на ОС и ще бъде определена датата на провеждането му. Същите заедно с поканата за ОС ще бъдат изпратени на СК минимум 30 дни преди провеждането му.

В условия на необходимост, преди датата на провеждане на ОС, Управителният съвет ще взема съответни решения, за които СК ще бъдат информирани своевременно;

2.  Както Ви съобщихме с писмо от 20.12.2020 г. и качихме информацията на сайта, прелицензирането на БФП като спортна федерация към ММС стана факт.

Към днешна дата, регистрираните клубове към БФП, вписани в регистъра на ММС са все още осем.

ü   Спортен клуб по петанк  „Каро“ – София – ЕИК-175643303

ü   Спортен клуб „Тюлени“ – София – ЕИК-176609567

ü   Клуб за физкултура спорт и туризъм - АЕЦ Белене - гр. Белене – ЕИК

          114621203

ü   Клуб за спорт и туризъм „София петанк“ - гр. София – ЕИК-205622410

ü   Петанк клуб „КТК България“ - гр. София – ЕИК-176850116

ü   Спортен клуб по петанк „Академик“-София – ЕИК-130522471

ü   Спортен клуб бул петанк рафа и туризъм – Абритус - гр. Разград – ЕИК-

          175996082

ü   Петанк клуб „Делта“  - гр. Полски Тръмбеш – ЕИК-177056285

С решение на УС от 05.02.2021 /за което бяхте информирани на 06.02.2021 г., като член на БФП бе приет „Спортен клуб „ЖЕЛЕЗАРИТЕ“ – София - ЕИК 206352291. Всички необходими документи за вписването му в регистъра на ММС са изготвени и предстои тяхното депозиране.

Уважаеми Колеги, смятаме за необходимо, да предоставим отново за СК, които все още не са пререгистрирани към регистъра на ММС, текста на  информацията изпратена по ел. поща на 12.02.2021 г.:

„През декември 2020 година, БФП получи спортен лиценз от Министерството на младежта и спорта. Успяхме да подготвим документацията на Федерацията и на осем спортни клуба, с което покрихме минималните изисквания за получаване на спортен лиценз. Работихме с осем СК, защото само те изявиха  желание и направиха стъпка в тази посока. В очакване сме на реакция от страна на спортните клубове, на които все още не е подготвена документацията, необходима за внасяне и съответно за пререгистрацията /вписването им в Регистъра на ММС/. Предишната регистрация вече е отпаднала. Нужните указания сме изпратили с писмо по електронната поща от 28.09.2020 г., като сме провеждали и редица телефонни разговори. Срокът от внасянето на заявлението и документацията за пререгистрация в ММС, до съответното решение е минимум един месец.

Съгласно Закона за физическото възпитание и спорта, СК членове на БФП, които не са вписани в Регистъра на ММС, няма да имат правото да картотекират състезатели и съответно да участват в Държавните първенства през 2021 година и за напред. Молим да заявите намеренията си във възможно най-кратък срок. Ще Ви бъде оказана помощ при подготовката на необходимата документация.“

Под "Държавни първенства", следва да се разбират състезанията от Държавния спортен календар, в който влизат и съответните квалификации.

Смятаме, че времето до 14.03.2021 г. е разумен срок, СК, които все още не са пререгистрирани в ММС, да заявят по ел. поща до УС своите намерения. След този срок /14.03.2021 г./, при липса на отговор, УС ще приеме, че тези СК отказват възможността да бъдат вписани в регистъра на ММС към Българска федерация по петанк, със всички последващи от това ограничения за тях.

 С уважение:

Румен Рачев – м.т. 0888425779


Добавено 04/03/2021/