Официални правила на играта

Официални правила на играта на петанк

ОБЩИ ПРАВИЛА

Член 1 - Състав на отбора
Петанк е вид спорт, в коѝто: трима играчи играят  срещу трима (триплет).


Допускат се следните варианти:
- двама играчи играят срещу двама (дублет),
- един играч играе срещу един (сингъл)
При  триплет всеки играч използва две топки.
При  дублет и сингъл - три топки.
Други варианти са недопустими.

Член 2а - Характеристики на одобрените топки
 Петанк се играе с топки одобрени от FIPJP ,които имат следните характеристики:
(1) топката трябва да бъде изработена от метал.
(2) Диаметърът на топката трябва да бъде не по-малко от 7.05 cm и не повече от 8,00 cm
(3) топките трябва да тежат най-малко 650 грама и не повече от 800 грама. Търговската марка на производителя и теглото трябва да са гравирани на топките и да са четливи по всяко време.
В съзтезанията  за деца (до 11 години) е разрешено да се използват топки с тегло 600 грама и диаметър от 65 мм, при условие че те са произведени от лицензирани производители.
(4) топките не трябва да се пълнят с какъвто и да е страничен материал /например с  пясък или олово/. Забранява се нагряването по какъвто и да е начин  както и променянето или модефицирането им след производството им от одобрен от FIPJP  производител.Особено строго се  забранява  закаляването на  топките  с цел  промяна на твърдостта .
На топките може да се гравира името или инициалите на играча , както и различни емблеми, инициали и др.  по време на тяхното производство.

Член 2б - Санкции за нестандартни топки
Всеки играч, който е нарушил член 2а алинея (4)  незабавно се дисквалифицира заедно с целия отбор.
Ако топката не е фалшификат, но не е одобрена при проверката поради  фабричен брак, или износване или не отговаря на изискванията на член 2а алинея (1), (2) или (3), играчът трябва да я замени. Допустимо е да бъде заменен целия комплект.
Всички претенции на отборите, свързани с член 2а алинея(1),(2) и (3) трябва да бъдат предявени преди започването на първия рунд на играта. По тази причина, играчите трябва да са сигурни, че техните топки и топките на техните  противници отговарят на  изискванията на горния чл.2а.
Претенциите, свързани с член 2а алинея (4), могат да се подават по всяко време през целия мач, но по време на почивката между рундовете. Ако претенциите  към топките на противника се предевят след третия рунд или по-късно и са неоснователни, по сметката на отбора на противника се  добавят 3 точки.
Съдията или журито, може по всяко време да изиска проверка на топките на всеки играч (играчи).

Член 3 - Одобрени кошонети
Кошонетите трябва да бъдат изработени от дърво или синтетичен материал с маркировка на производителя и да отговарят на стандартите на FIPJP . Диаметърът на кошонета трябва да бъде 30 мм (точност: + / - 1 мм).
Кошонетите могат да бъдат боядисани в различни цветове, но  не се допуска да  бъдат привличани от  магнит.

Член 4 - Лицензи
Преди състезанието, всеки играч трябва да предостави  своя лиценз. Той също е задължен да го предоставя по искане на съдията или на противника, освен ако не го е оставил при регистрация.

ИГРА

Член 5 - Характеристики на площадката и продължителност на играта
Петанк  може да бъде играна на всякаква площадка. Въпреки това,  Организационният комитет или съдията може да поиска от отбора да играе на   игрово поле с минимални размери както следва :
- за републикански първенства и международни състезания - 15м х 4 м;
- за всички други състезания Федерацията по петанк може да разреши други размери, но не по-малки от 12 м х 3 м.
Когато две игрови полета  са разположени едно до друго по късите си страни, то обща им граница се смята за аут и за двете игрови полета.
Когато площадката  е оградена с масивна  ограда, то тя (оградата) трябва да бъде разположена на  не по-малко от един метър от границата на плащадката.
Играта продължава до 13 точки. В квалификационните състезания и груповите турнири се  позволява  игра до 11 точки.
В някои състезания  играта може да бъде ограничена по време .

Член 6 - Стартиране на игра,характеристики на кръга
Отборите  хвърлят  жребий, за да решат кой отбор ще избере игровото поле и ще  хвърля кошонета пръв.
Ако игровото поле е определено от организаторите, кошонета се  хвърля на това игрово поле. Отборите, които участват в игра, нямат право да се местят на
други игрови полета без разрешение на съдията.
Един от  играчите на отбора, спечелил жребия, избира изходна позиция и  очертава или поставя кръг с такъв  размер, че всеки играч да може да влезе в него с двата крака. Диаметърът на кръга трябва да бъде най-малко 35 см и не повече от 50 cm .Ако се използва кръг -шаблон , то тоѝ трябва да бъде твърд и   да има  вътрешен диаметър от 50 см  + / - 2 мм.
Решението за използване на кръгове -шаблони се  приема от Организационния комитет на състезанието, който ги осигурява.
Този кръг  трябва да бъде начертан или сложен поне на  1 метър от всякакви препятствия.При състезания на неочертани площадки - на  не по-малко от 2 метра от най-близкия  кръг,коѝто към този момент се използва.
Отборът, които ще хвърлят кошонета трябва да изтрие всички останали кръгове ,които са в  непосредствена близост до използвания кръг.
Вътрешната площ на кръга може да бъде напълно почистена от  чакъл / камъчета и др. по време на рунда, но в края на всеки рунд трябва да бъдат върнати на място.
Зоната, очертана от кръга не се счита за аут.
Краката на  играча трябва да бъдат изцяло в рамките на кръга без да го докосват.Те не трябва да прекрачват очертанията на кръга, нито да се вдигат от земята , докато хвърлената топка не  докосне земята. Нито една част от тялото на играча не трябва да докосва земята извън кръга.
По изключение,играчи с парализиран долен краѝник , имат право да поставят само единия си крак в кръга.
Играчът, хвърлящ топката от инвалидна количка трябва да постави количката по такъв начин, че поне едното колело от страната на хвърлящата ръка да не излиза от кръга.
Хвърлянете на кошонета от страна на един член на отбора не означава, че той трябва да хвърли първата топка.

Член 7 - Разрешено разстояние за хвърляне на кошонета
Хвърленият кошонет е в игра, ако  отговаря на следните условия:
(1) Разстояние от кошонета до вътрешния край на кръга е:
4 м - 8 м - за деца (под 12 години);
5 м - 9 м - за деца (12-14 години);
6 м - 10 м - за юноши (15-17 години) и възрастни (над 17 години).
(2) Кръгът се намира на разстояние най-малко от 1 м от каквито и да са препятствия.
(3) Кошонетът е  разположен на разстояние най-малко от 1 м от каквото и да  е  препятствие и от границата на площадката.
(4) Играчът вижда кошонета без да напуска кръга  в изправено положение с крака разположени във вътрешността на кръга. В спорни ситуации, съдията решава дали кошонета е  видим. Жалби срещу решението на съдията по този въпрос не са разрешени.
В следващия рунд кошонетът трябва да бъде хвърлен от кръг, който е разположен на местонахождението на кошонета в  края на предишния рунд, с изключение на следните случаи:
- ако кръгът е  на по-малко от един метър от някакво препятствие.
 - ако кошонета не може да се хвърли на всяко едно разрешено разстояние.
В първия случай, играчът трябва да начертаете кръг или да постави кръга  по такъв начин, че той да е на нужното разстояние от препятствията.
Във втория случай играчът отстъпва в посока на кръга от предишния рунд дотогава, докато новата позиция няма да отговарят на условията на правилата за хвърляне на  кошонета. Това правило се прилага само ако кошонетът не може да се хвърли на максималното разстояние в някоя друга посока.
Ако след три последователни хвърляния положението на  кошонета не отговаря на изискванията, правото на хвърляне преминава в другия отбор, който има три опита и правото да премести кръга, в съответствие с правилата, описани в предходния член. След това кръгът вече не може да се мести, дори ако трите хвърляния на този отбор са неуспешни.
На всеки отбор  се дава не повече от 1 минута за трите опита за хвърляне на кошонета .
Отборът, загубил правото да хвърля кошонета  след първите три опита, хвърля пръв топка.

Член 8 - Изисквания към хвърления кошонет
Ако хвърленият кошонет е спрян от съдията, играч, зрител, животно или друг движещ се обект, той се смята за аут и трябва да се хвърли отново. Това хвърляне не се счита за един от трите опита, дадени на играча от отбора.
След хвърляне на кошонета и първата топка противникът има право да оспори  позицията на кошонета. Ако  възражението бъде прието, кошонетът и топката се хвърлят отново.
 Кошонетът се хвърля отново само при взаимно съгласие на отборите или в случай на такова решение от съдията. Всеки един от отборите губи правото да хвърля кошонета, ако постъпи по друг начин.
Ако противникът вече е хвърлил топка се счита, че кошонета  е в игра и други възражения не се приемат.

Член 9 – Аут на кошонета
Кошонетът се  смята за аут в следните случаи:
(1) Когато кошонетът излезе извън границите на площадката дори и по-късно да се върне. Кошонет, намиращ се на линията на границата на площадката  остава в играта. Той излиза в аут само в случай на пълно пресичане на   линиите  на  границите при вертикално разглеждане. Ако кошонетът свободно плува във вода (локва) той е аут.
(2) Когато въпреки, че е в границите на площадката преместения кошонет  не се вижда от кръга както е дефинирано в член 7. Въпреки това, кошонет скрит зад  топка е в игра. За изясняване на това, дали кошонета се вижда или не  съдията   може временно да премести топката.
(3) Когато кошонетът е преместен повече от 20 м (за възрастни и юноши и девойки), или повече от 15 метра (за деца), или по-малко от 3 м от кръга.
(4) Когато се играе на разчертана площадка – в случай че  кошонета пресече повече от едно игрално поле, съседно на игралното поле на което се играе или когато той премине челната граница на игралното поле.
(4а) За игри с ограничено време - когато кошонета пресече линията, очертаваща границата на игралното поле.
(5) Когато кошонета не може да се намери  в рамките на 5 минути, след като се хвърли.
(6) Когато между кошонета и кръга се намира неигрална зона.

Член 10 - Премахване на препятствия.
На играчите е забранено  премахването, преместването или изтриването на  каквито и да са препятствия на игровата площадка.
Играчът, който ще хвърля кошонета може да пробва мястото на приземяването ,като почука по него не-повече от три пъти с една от своите топки.
Преди хвърлянето играчът или член на неговия отбор може да запълни само една дупка, която е причинена от удара на топка , играна във всеки един момент по-рано.
При неспазването на горепосочените правила на играча се налагат наказания в съответствие с член 34.

Член 10а – Замяна на  топки или кошонет
На играчите е забранено да заменят кошонет или топки по време на игра, с изключение на следните случаи:
(1) Ако кошонетът или  топката не са намерени в рамките на 5 минути след хвърлянето им.
(2) Ако кошонетът или  топката се счупят. В този случай тяхното местоположение се определя по най-големия фрагмент. Те веднага се заменят    с друг кошонет или топка със същия или  подобен диаметър.Ако е необходимо се извършват измервания. В следващия рунд играчът може да смени целия си комплект топки.

КОШОНЕТ

Член 11 - Кошонет скрит или преместен
Ако по време на игра кошонетът се окаже  скрит от листа, хартия и т.н., то тези обекти са премахват.
Ако стационарен кошонет се  премести например под действието на вятъра или на наклона на терена, то той се връща на предишното си  място, само ако позицията му е маркирана.
Същото правило важи и ако случайно кошонета се премести от съдия, играч, зрител, топка или кошонет от друга игра , животно или друг движещ се обект.
За избягване на какъвто и да е спор играчите трябва да маркират  позицията    на кошонета . Никакви претенции не могат да бъдат уважени по отношение на топки или кошонети,чиито позиции не са били маркирани.
Ако кошонета е бил преместен от топка по време на игра, той остава в играта на новото си място.

Член 12 - Преместване на кошонета на друго игрово поле
Ако по време на рунда кошонетът се  премести на територия, независимо дали е очертана или не на която се играе друга игра, кошонетът е в игра, ако условията на член 9 не са нарушени.
Играчите използващи този кошонет, трябва да изчака края на рунда на играта,  провеждаща се  на чужда територия, за да завършат своя рунд.
В този случай играчите трябва да покажат търпение и учтивост.
В следващия рунд отборът се връща в своето игрово поле и кошонетът се хвърля от там,от където е бил преди да бъде преместен при спазване на разпоредбите на член 7.

Член 13 - Правила, приложими при избиването на кошонета в аут
Ако по време на игра кошонетът излезе в аут има три възможности:
(1) Ако и двата отбора имат топки се обявява се равенство и рунда се преиграва.Когато рунда се преиграва правото да се хвърли кошонета има отборът, който последен е вкарал кошонета в игра.Правото пръв да хвърли топка преминава в отбора, който пръв е хвърлил топка в предишния рунд, обявен за равен.
(2) Когато топки има само единия отбор, то той печели толкова  точки, колко топки са му останали.
(3) Когато нито един от отборите няма топки рунда е равен и той се преиграва съгласно алинея (1).

Член 14 – местоположение на кошонета след външна намеса
(1) Ако избития кошонет е спрян или преместен от зрител или от съдията, той остава на новата си позиция.
(2) Ако избития кошонет е спрян или преместен от играч, намиращ се на игровата площадка, неговият опонент има право :
(а) да остави кошонета  на новата позиция;
(б) да го върне в първоначалното положение;
(с) да го постави в която и да е точка по правата,  свързваща  точката на първоначалното му положение и точката, до която той се е спрял на разстояние не повече от 20 м от кръга в зоната на видимост .
Параграфи (б) и (с)  действат само когато позицията на кошонета е маркирана. В противен случай кошонетът остава на мястото, където  се е спрял.
Ако избитият кошонет е пресякъл границата на площадката, а след това се върнал при нея, той е аут и се прилага член 13.

ТОПКИ

Член 15 - Хвърляне на първа и следващи топки
Играчът на отбор, който е спечелил жребия или последния рунд, хвърля първата топка от следващия рунд.
След това топка хвърля отбора, които не е получил точка в последния кръг
Играчите не могат да използват никакви предмети за да си помогнат при играта с топка или да чертаят линия на земята, за да отбелязват мястото на падане на топката. По време на хвърлянето на последната си топка играчът няма право да държи  топка в другата си ръка.
Топките се  хвърлят една по една.
Веднъж хвърлена топката не може да се хвърли отново. Изключение е случаят, когато топката е била спряна или отклонена от пътя си между кръга и кошонета от топка или кошонет , идващи от друга игра или от  животно или друг движещ се обект (футболна топка и т.н.), както и в случая, описан в алинея 2 на член 8
Забранено е да се  мокри топката или кошонета.
Преди да хвърли играчът трябва да  премахне всички следи от замърсявания от топката. Санкциите за нарушаване на това правило са описани в член 34.
Ако първата топка е аут от играта, играта продължава противника, след което играе състезател на другия отбор докато се изиграят всички топки.
Ако след избиване или приближаване не останат топки на игралното поле  се прилага член 28.

Член 16 - Поведение на зрителите и играчите по време на игра
По време на  хвърляне на  топката зрителите и другите играчи трябва да мълчат. Опонентите не трябва да ходят, жестикулират или по някакъв начин да  разсейват играча, който ще хвърля топката. Само членовете на отбора на играча,който ще хвърля могат да стоят между кръга и кошонета.
Опонентите трябва да стоят зад кошонета или зад играча, отстрани на посоката на хвърляне, на разстояние не по-малко от 2 метра от кошонета или кръга.
Играчите, които не спазват тези правила могат да бъдат отстранени от състезанието, ако след предупреждение на съдията продължават да нарушават тези правила.

Член 17 – Пробни хвърляния.Топки пресичащи границите на игралноте поле
Играчите не могат да правят пробни хвърляния по време на игра. Заграчите, които нарушат това правило се прилага член 34.
По време на игра топка, пресякла границите на игралното поле се счита в игра , освен в случаите, описани в член 18.

Член 18 - Топки в аут
Всяка топка, която излезе напълно извън границите на площадката се счита за аут.Топка, намираща се на линията на  границата е в игра. Топката излиза в аут само при пълното пресичане на линията на  границата, т.е. когато топката е изцяло извън линията на границата погледната отгоре вертикално. Същото правило важи и за случаите, когато се играе на разчертана на няколко игрови полета  площадка.Когато топката премине през повече от едно игрово поле,съседно на това на което се играе или когато  пресече по-късата страна на полето, тя е аут.
В играта с ограничено време  топката е аут,ако тя пресече напълно  линията, която очертава игралното поле.
Ако топката се върне впоследствие на игралното поле заради наклона или  поради сблъсък с друг обект, тя е аут и незабавно се отстранява от полето. Всеки обект, който е бил преместен от  тази топката се връща на мястото си.
Всяка топка,която е аут  трябва да бъде незабавно преместена от полето.В противен случай веднага след като следващата топка бъде хвърлена от противниковия отбор, тя остава в играта.

Член 19 - Спряна топка
Всяка топка, спряна или изместена от зрител или съдия, остава на мястото, където  се е спряла.
Всяка топка спряно или случайно изместена от съотборник се елиминира от играта.
Всяка топка спряна, или случайно изместена от противника се хвърля отново или остава там, където е спряла по решение на играча, който е хвърлил топката.  Ако ударената  топка е била спряна или случайно преместена от играч (от който и да е отбор), противникът има право :
(1) да я остави на мястото, където тя се е спряла.
(2) да я постави на всяка една точка от правата, определена от  първоначалната ѝ позиция ,където тя е била ударена и там ,където се е спряла,но в рамките на игралното поле и  само ако първоначалното ѝ положение е маркирано.
(3) Всеки играч, който умишлено спре движеща се топка, трябва да бъде незабавно дисквалифициран заедно с отбора си.

Член 20 – Разрешено време за хвърляне.
След като се хвърли кошонета всеки играч има 1 минута, за да хвърли топката. Времето започва да тече от момента, в който предишната топка или кошонета са спряли, а ако е необходимо да се извършат измервания - от момента на приключването им.
Това правило се прилага и при хвърлянето на кошонета след всеки рунд - играчът има 1 минута за трите опита.
Всички играчи,които не спазват тези правила, подлежат на санкциите, посочени в член 34.

Член 21 - Преместване на топките
Ако една топка се премести, например, под въздействието на вятъра или на наклона на терена, то тя трябва да бъде върната в първоначалната си позиция. Същото правило важи и за всяка топка, случайно изместена от играч, съдията, зрител, животно или друг движещ се обект.
За избягване на спор  играчите трябва да отбелязват местата на топките.
Жалба за немаркирана топка, не са взема под внимание. Ако отборите не могат да постигнат съгласие  и различията останат, окончателното решение се взема от съдията.
Ако топката е преместена от  друга  топка, тя остава в играта на новата си позиция.

Член 22 – Игра с чужди топки
Играч, който  играе не със своя топка, получава предупреждение. Такава топката остава в игра, но трябва незабавно да бъде заменена, след като   се извършат измервания,ако е необходимо.
В случай на повторение на тази ситуация по време на играта,хвърлянето се анулира , а всичко което е било преместено се връща на местата си.

Член 23 - Топка хвърлена не от определения кръг
Всяка топка  хвърлена не  от кръга, от който е бил хвърлен кошонета, се счита за аут и всичко което тя е преместила  се връща на същото място,при условие че местонахожденията им са били маркирани .
Въпреки това противникът може да  тълкува правилата в своя полза и да реши,че хвърлената топка за валидна. В този случай, хвърлената топка и всичко, което тя е преместила  остават в новата позиция.

ПРИСЪЖДАНЕ НА ТОЧКИ И ИЗМЕРВАНИЯ
 
Член 24 - Временно преместване на топки за провеждане на измерване.
При измерванията е разрешено временно преместване на топки и всякакви предмети, разположени между кошонета и топките, след маркирането на положение им.
След измерването топките и предметите се връщат  на предишните си места. Ако някой предмет не може да се премести, измерванията се извършват с помощта на клупа.

Член 25 - Измерване
Измерването се извършва от  играчът, който последен е играл  или от член на неговия отбор. След това съперникът има право да направи своите измервания. На каквато и да е позиция  топката във всеки един момент по време на рунда съдията може да бъде призован и да се произнесе, и неговото решение  ще е окончателно.
Измерванията се извършват с подходящо оборудване, което трябва да притежава всеки отбор.
Забранено е да се извършват измервания с крака. Играчите, които не спазват тези правила, подлежат на санкции, посочени в член 34.

Член 26 – Отстраняване на  топки
Играчите не могат да вдигнат която и да е  топка от игралното поле преди края на рунда.
При приключване на раунда всички топки, които са били вдигнати  до постигане на споразумение за броя на точките се считат за аут,ако техните позиции не са били маркирани . В този случай не могат да бъдат предявявани претенции.

Член 27 - Преместване на топката или кошонета при измерване
Ако при измерването  играч премести кошонета или топката, които се измерват ,то неговия отбор губи точката.
Ако по време на  измерването съдията измести кошонета или топката, той трябва да вземе обективно решение.

Член 28 - Равнотдалечени топки
Ако двете най-близо до кошонета топки принадлежащи на двата отбора- опоненти са на равно разстояние от кошонета са възможни три случаи:
(1) Когато отборите нямат повече топки се обявява равенство. Кошонетът се хвърля от отбора, хвърлял го  в предишния рунд.
(2) Когато само един от отборите има неизиграни топки, то той ги играе и печели толкова точки, колкото топки се окажат по-близо до кошонета от най-близката топка на противника.
(3)Когато и двата отбора имат топки, хвърля пръв отборът хвърлил последната топка. След това хвърля противниковия отбор и така нататък последователно, докато единия отбор не получи точка. Ако топки  останат само в единия отбор,то тогава се прилагат правилата, описани по-горе.
Ако след края на рунда всички топки са в аут, тогава има равенство и рунда се преиграва в съответствие с по-горната алинея (1).

Член 29 – Премахване на песъчинки ,кал и др. при  измерване.
 Всичко, което е полепнало по кошонета или топките  трябва да се отстрани преди измерването.

Член 30 - Претенции
Всички претенции трябва да бъдат направени пред съдията преди края на играта.Претенции, направени след края на играта, няма да бъдат приемани за разглеждане.
Всеки отбор е отговорен за проверката на отбора на  противника по отношение на лицензии (членски карти), законността на участието,  площадка, топки и т.н.

ДИСЦИПЛИНА

Член 31 - Санкции за липсата на отбор или играч
Всички играчи трябва да присъстват по време на теглене на жребий и обявяването на резултатите му. Ако 15 минути след обявяването на тези резултати,  някои от отборите липсва на  площадката, то той се наказва с 1 точка, която се присъжда на противниковия отбор. При игри, ограничени във времето, това време е 5 минути.
След това  наказанието се увеличава с 1 точка за всеки следващи 5 минути.
Същата санкция се прилага по време на турнира, след всеки жребий, както и в случай на продължаване на игрите след прекъсване по атмосферни причини.
Отборът  не пристигнал на място в рамките на 1 час от началото на играта се дисквалифицира от състезанието.
Отборите могат да започнат играта без липсващите играчи, но не могат да използват техните топки.
Без разрешението на съдията никой играч няма право да отсъства от игра или да напусне игрището. Ако се наруши това правило сеприлага член 31 и 32.

 Член 32 – Появяване  на липсващ играч
След като рунда започне, появилият се  играч не може да участва в него, но може да се присъедини в началото на следващия рунд.
Ако един играч закъснее с повече от 1 час, той губи правото да участва в тази игра. Ако отборът на закъснелия играч е постигнал победа, то той има право да участва в бъдещите игри, ако  е бил първоначално регистриран  в този отбор.
Ако състезанията се провеждат в групи, той може да вземе участие в следващия мач, независимо от резултата от първия мач.
Рунда се счита за започнал, когато кошонета е въведен в игра в съответствие с правилата.

Член 33 - Замяна на играчите
Замяната на един играч в дублетите или на един или двама играчи в триплетите е разрешено само до официалното обявяване на старта на състезанието  (с устно съобщение, свирка, пистолет и т.н.) и при условие, че играчът не е бил регистриран в друг отбор в това състезание .

Член 34 - Санкции
На играчът, който е нарушил правилата се налагат следните наказания:
(1) Предупреждение.
(2) Дисквалификация на хвърлена топка или отнемане на правото на хвърляне на топка ,която предстои да бъде хвърлена.
(3) Дисквалификация на хвърлена топка или отнемане на правото на хвърляне на  топка,която предстои да бъде хвърлена и отнемане на правото за хвърляне на  следващата топка.
(4) Отстраняване на играча от състезанието.
(5) Отстраняване на провинения отбора от състезанието.
(6) Отстраняване на двата отбора от състезанието , в случай на съучастничество.

Член 35 - Неблагоприятни метеорологични условия
При неблагоприятни метеорологични условия, играта продължава до края на рунда, ако  съдията не вземе друго решение.Само съдията съвместно с журито може да реши да прекрати или да  отмени играта.

Член 36 – Незавършени игри
Ако след обявяването на началото на нов кръг от състезанието(втори кръг, трети кръг и т.н.) някои от игрите  не са завършили, съдията може да се консултира с Организационния комитет и да предприеме действия, необходими за нормалното продължаване на състезанието.

Член 37 - Липса на спортсменство
Отборите, които спорят по време на игра, демонстрират липсата на спортсменство или неуважение към публиката,организаторите или съдиите  се дисквалифицират. Това може да доведе до анулиране на резултатите от играта, както и до  санкциите, описани в член 38.

Член 38 - Нарушаване на правилата за поведение на играчите.
Играч, който е нарушил на правилата или който проявява агресия срещу член на Организационния комитет, съдията, друг играч или зрител, се наказва с едно или повече от следните наказания в  зависимост от сериозността на провинението:
(1) Отстраняване от състезанието.
(2) Отнемане на лиценза.
(3) Отнемане на награди .
Санкцията, наложена върху провинения играч може да бъде наложена и на неговия отбор.
Първото наказание се налага от съдията. Второто  - от  журито.
Третото се налага от Организационния комитет, който в рамките на 48 часа трябва да изпрати доклад ,съдържащ наложените глоби и конфискувани награди  до борда на директорите на федерацията.
Във всички случаи, бордът  на директорите на федерацията взима окончателното решение.
Всички играчи трябва да бъдат облечени по подходящ начин. Играчите, които не спазят това изискване ще бъде дисквалифицирани след предупреждение от съдията.

Член 39 - Задължения на съдията и поведението на зрителите
Съдиите, назначени да ръководят състезанията са длъжни да осигурят стриктно спазване на правилата на играта и действащите административни разпоредби. Съдиите имат право да дисквалифицират всеки играч или отбор,който откаже да зачете тяхно решение.
Съдията може да докладва на  борда на директорите на Федерацията за онези зрители,имащи действащи или временно прекратени лицензии, които със своето поведение причинят инцидент на игрището.   Бордът на директорите трябва да вземе отношение по доклада на съдията съгласно устава на Федерацията.

Член 40 – Състав на журито и неговите задължения
Всички случаи неописани в правилата се разглеждат от съдията.Той може да ги изпрати за решаване  и на журито на състезанието . Журито се състои  от 3 до 5 човека. Решенията на журито не подлежат на обжалване. Ако членовете на журито са на различно мнение, то гласът на  председателя на журито е определящ.
Забележка. Тези правила са одобрени от Международния конгрес на FIPJP  в Дакар (Сенегал) 14.11.2008
  


Добавено 01/08/2016/